Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏQİQ TÖKMƏ

  ДЯГИГ ТЮКМЯ – йцксяк сятщ тямизлийиня вя юлчц дягиглийиня наил олмаьа имкан верян тюкмя истещсалы цсулу. Бу цсулда емал пайы олмур, йахуд минимал олур. Адятян, кясмя цсулу иля чятин емал олунан йцксяклеэирлянмиш, одадавамлы, чятинярийян вя диэяр нюв хцсуси яринтилярдян детал вя щиссяляр алмаг цчцн тятбиг едилир. Беля деталлардан бюйцк сцрятля вя йцксяк тязйиг алтында ишляйян машынларда истифадя олунур. Эениш йайылмыш Д.т. цсулларындан яридилян моделляря тюкмяни, тязйиг алтында тюкмяни вя с. мисал эюстярмяк олар. Д.т. цсуллары иля галынлыьы 0,1 мм-дян чох вя аьырлыьы 100 кг-а гядяр олан тюкцкляр щазырланыр. Бунун цчцн кокил васитясиля тюкмя, вакуумда сорма иля тюкмя вя с. цсуллар да эениш тятбиг едилир. Д.т. автоматлашдырылмыш, йахуд автоматик тюкмя гурьуларында вя хятляриндя апарылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏQİQ TÖKMƏ

  ДЯГИГ ТЮКМЯ – йцксяк сятщ тямизлийиня вя юлчц дягиглийиня наил олмаьа имкан верян тюкмя истещсалы цсулу. Бу цсулда емал пайы олмур, йахуд минимал олур. Адятян, кясмя цсулу иля чятин емал олунан йцксяклеэирлянмиш, одадавамлы, чятинярийян вя диэяр нюв хцсуси яринтилярдян детал вя щиссяляр алмаг цчцн тятбиг едилир. Беля деталлардан бюйцк сцрятля вя йцксяк тязйиг алтында ишляйян машынларда истифадя олунур. Эениш йайылмыш Д.т. цсулларындан яридилян моделляря тюкмяни, тязйиг алтында тюкмяни вя с. мисал эюстярмяк олар. Д.т. цсуллары иля галынлыьы 0,1 мм-дян чох вя аьырлыьы 100 кг-а гядяр олан тюкцкляр щазырланыр. Бунун цчцн кокил васитясиля тюкмя, вакуумда сорма иля тюкмя вя с. цсуллар да эениш тятбиг едилир. Д.т. автоматлашдырылмыш, йахуд автоматик тюкмя гурьуларында вя хятляриндя апарылыр.

  DƏQİQ TÖKMƏ

  ДЯГИГ ТЮКМЯ – йцксяк сятщ тямизлийиня вя юлчц дягиглийиня наил олмаьа имкан верян тюкмя истещсалы цсулу. Бу цсулда емал пайы олмур, йахуд минимал олур. Адятян, кясмя цсулу иля чятин емал олунан йцксяклеэирлянмиш, одадавамлы, чятинярийян вя диэяр нюв хцсуси яринтилярдян детал вя щиссяляр алмаг цчцн тятбиг едилир. Беля деталлардан бюйцк сцрятля вя йцксяк тязйиг алтында ишляйян машынларда истифадя олунур. Эениш йайылмыш Д.т. цсулларындан яридилян моделляря тюкмяни, тязйиг алтында тюкмяни вя с. мисал эюстярмяк олар. Д.т. цсуллары иля галынлыьы 0,1 мм-дян чох вя аьырлыьы 100 кг-а гядяр олан тюкцкляр щазырланыр. Бунун цчцн кокил васитясиля тюкмя, вакуумда сорма иля тюкмя вя с. цсуллар да эениш тятбиг едилир. Д.т. автоматлашдырылмыш, йахуд автоматик тюкмя гурьуларында вя хятляриндя апарылыр.