Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABASOVA Adilə Ziyat qızı

  АБАСОВА Адиля Зийат гызы (д.3.8.1942, Зянэилан р-ну) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е. д. (1987), проф. (1995). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1964). 1974 илдян Москвадакы Елми Тядгигат Тятбиги Физика Ин-тунда баш елми ишчи, лабораторийа мцдири, 1992 илдян Азярб. Респ. Али Совети Катиблийиндя бюлмя мцдири ишлямишдир. 1995 илдян Азярб. Респ. Милли Мяълиси Апаратынын сосиал ганунвериъилик шюбясинин мцдири, ейни заманда БДУ-нун йарымкечириъиляр физикасы кафедрасынын проф.-дур. Тядгигатлары йарымкечириъиляр физикасы сащясиндядир. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABASOVA Adilə Ziyat qızı

  АБАСОВА Адиля Зийат гызы (д.3.8.1942, Зянэилан р-ну) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е. д. (1987), проф. (1995). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1964). 1974 илдян Москвадакы Елми Тядгигат Тятбиги Физика Ин-тунда баш елми ишчи, лабораторийа мцдири, 1992 илдян Азярб. Респ. Али Совети Катиблийиндя бюлмя мцдири ишлямишдир. 1995 илдян Азярб. Респ. Милли Мяълиси Апаратынын сосиал ганунвериъилик шюбясинин мцдири, ейни заманда БДУ-нун йарымкечириъиляр физикасы кафедрасынын проф.-дур. Тядгигатлары йарымкечириъиляр физикасы сащясиндядир. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

  ABASOVA Adilə Ziyat qızı

  АБАСОВА Адиля Зийат гызы (д.3.8.1942, Зянэилан р-ну) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е. д. (1987), проф. (1995). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1964). 1974 илдян Москвадакы Елми Тядгигат Тятбиги Физика Ин-тунда баш елми ишчи, лабораторийа мцдири, 1992 илдян Азярб. Респ. Али Совети Катиблийиндя бюлмя мцдири ишлямишдир. 1995 илдян Азярб. Респ. Милли Мяълиси Апаратынын сосиал ганунвериъилик шюбясинин мцдири, ейни заманда БДУ-нун йарымкечириъиляр физикасы кафедрасынын проф.-дур. Тядгигатлары йарымкечириъиляр физикасы сащясиндядир. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.