Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏQİQİ

  ДЯГИГИ ( دقيقي ) Ябу Мянсур Мящяммяд ибн Ящмяд (? – тягр. 977) – фарс вя таъик шаири. Doьma aдят vя яняняляри тяблиь etmяklя Хилафят асылылыьындан хилас олмаьа ъящд эюстярян шцубиййя щярякатынын нцмайяндясидир. Орта яср мцяллифляриндян Ювфинин “Лцбаб ял-ялбаб” вя Ясяди Тусинин “Лцьати-фурс” ясярляриндя Д.-нин щяйаты щаггында ъцзи мялумат, гясидя вя гязялляриндян нцмуняляр верилмишдир. 958 илдя Самани сяркярдяси Ябу Мянсурун шяряфиня “Эуштасбнамя” ясярини (ядябиййат тарихиндя “Шащнамейи-Мянсур” ады иля дя мялумдур) йазмышдыр. Йарымчыг галмыш 988 бейтлик бу ясяри Фирдювси Д.-нин мцяллифлийини эюстярмякля, юз “Шащнамя”синя дахил етмишдир. Шеирлярини илк дяфя алман шяргшцнасы Э. Ете топламыш вя тяръцмя етмишдир.


  Я с я р и:
  Стихи, в кн.: Поэзия народов СССР IV – XVIII веков. М., 1972.


  Яд.:
  Б e р т е л ь с Е.Э. История персидскотаджикской литературы. М., 1960.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏQİQİ

  ДЯГИГИ ( دقيقي ) Ябу Мянсур Мящяммяд ибн Ящмяд (? – тягр. 977) – фарс вя таъик шаири. Doьma aдят vя яняняляри тяблиь etmяklя Хилафят асылылыьындан хилас олмаьа ъящд эюстярян шцубиййя щярякатынын нцмайяндясидир. Орта яср мцяллифляриндян Ювфинин “Лцбаб ял-ялбаб” вя Ясяди Тусинин “Лцьати-фурс” ясярляриндя Д.-нин щяйаты щаггында ъцзи мялумат, гясидя вя гязялляриндян нцмуняляр верилмишдир. 958 илдя Самани сяркярдяси Ябу Мянсурун шяряфиня “Эуштасбнамя” ясярини (ядябиййат тарихиндя “Шащнамейи-Мянсур” ады иля дя мялумдур) йазмышдыр. Йарымчыг галмыш 988 бейтлик бу ясяри Фирдювси Д.-нин мцяллифлийини эюстярмякля, юз “Шащнамя”синя дахил етмишдир. Шеирлярини илк дяфя алман шяргшцнасы Э. Ете топламыш вя тяръцмя етмишдир.


  Я с я р и:
  Стихи, в кн.: Поэзия народов СССР IV – XVIII веков. М., 1972.


  Яд.:
  Б e р т е л ь с Е.Э. История персидскотаджикской литературы. М., 1960.

  DƏQİQİ

  ДЯГИГИ ( دقيقي ) Ябу Мянсур Мящяммяд ибн Ящмяд (? – тягр. 977) – фарс вя таъик шаири. Doьma aдят vя яняняляри тяблиь etmяklя Хилафят асылылыьындан хилас олмаьа ъящд эюстярян шцубиййя щярякатынын нцмайяндясидир. Орта яср мцяллифляриндян Ювфинин “Лцбаб ял-ялбаб” вя Ясяди Тусинин “Лцьати-фурс” ясярляриндя Д.-нин щяйаты щаггында ъцзи мялумат, гясидя вя гязялляриндян нцмуняляр верилмишдир. 958 илдя Самани сяркярдяси Ябу Мянсурун шяряфиня “Эуштасбнамя” ясярини (ядябиййат тарихиндя “Шащнамейи-Мянсур” ады иля дя мялумдур) йазмышдыр. Йарымчыг галмыш 988 бейтлик бу ясяри Фирдювси Д.-нин мцяллифлийини эюстярмякля, юз “Шащнамя”синя дахил етмишдир. Шеирлярини илк дяфя алман шяргшцнасы Э. Ете топламыш вя тяръцмя етмишдир.


  Я с я р и:
  Стихи, в кн.: Поэзия народов СССР IV – XVIII веков. М., 1972.


  Яд.:
  Б e р т е л ь с Е.Э. История персидскотаджикской литературы. М., 1960.