Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏLLƏK MURAD

  ДЯЛЛЯК МУРАД (?–?) – Азярб. ашыьы. 17 ясрин 2-ъи йарысы – 18 ясрин яввялляриндя йашамышдыр. Gюyчay mahalыnыn Xяlilli k-ndя doьulmuшdur. Атасы дялляк олдуьундан, о да бу сяняти юзцня пешя сечмишдир. Сонралар Эюйчайын Лякчылпаг кяндиня кючмцш, юмрцнцн сонунадяк орада йашамышдыр. Hяmin кяnдdя онун адыны дашыйан мящялля дя вардыр. Д.М. ашыглыг етмямиш, анъаг саз цстцндя шеирляр гошмушдур. Aшыьын “Ейлямя” вя “Няди” рядифли ики гошмасыны илк дяфя С. Мцмтаз няшр етдирмишdir (“Ел шаирляри”, 1927). Устаднамяляри мяшhурдур. Сонралар онун устаднамяляри дастанларын башланьыъына ялавя олунмушдур.


  Я с я р л я р и: Шеирляр, “Телли саз устадлары” китабында (тяртиб едяни Я.Ахундов). Б., 1964; Шеирляр, “Азярбайъан ашыглары вя ел шаирляри” китабында. Ъ. 1, Б., 2005.


  Яд.: Н а м а з о в Г. Ашыглар. Ы китаб, Б., 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏLLƏK MURAD

  ДЯЛЛЯК МУРАД (?–?) – Азярб. ашыьы. 17 ясрин 2-ъи йарысы – 18 ясрин яввялляриндя йашамышдыр. Gюyчay mahalыnыn Xяlilli k-ndя doьulmuшdur. Атасы дялляк олдуьундан, о да бу сяняти юзцня пешя сечмишдир. Сонралар Эюйчайын Лякчылпаг кяндиня кючмцш, юмрцнцн сонунадяк орада йашамышдыр. Hяmin кяnдdя онун адыны дашыйан мящялля дя вардыр. Д.М. ашыглыг етмямиш, анъаг саз цстцндя шеирляр гошмушдур. Aшыьын “Ейлямя” вя “Няди” рядифли ики гошмасыны илк дяфя С. Мцмтаз няшр етдирмишdir (“Ел шаирляри”, 1927). Устаднамяляри мяшhурдур. Сонралар онун устаднамяляри дастанларын башланьыъына ялавя олунмушдур.


  Я с я р л я р и: Шеирляр, “Телли саз устадлары” китабында (тяртиб едяни Я.Ахундов). Б., 1964; Шеирляр, “Азярбайъан ашыглары вя ел шаирляри” китабында. Ъ. 1, Б., 2005.


  Яд.: Н а м а з о в Г. Ашыглар. Ы китаб, Б., 2004.

  DƏLLƏK MURAD

  ДЯЛЛЯК МУРАД (?–?) – Азярб. ашыьы. 17 ясрин 2-ъи йарысы – 18 ясрин яввялляриндя йашамышдыр. Gюyчay mahalыnыn Xяlilli k-ndя doьulmuшdur. Атасы дялляк олдуьундан, о да бу сяняти юзцня пешя сечмишдир. Сонралар Эюйчайын Лякчылпаг кяндиня кючмцш, юмрцнцн сонунадяк орада йашамышдыр. Hяmin кяnдdя онун адыны дашыйан мящялля дя вардыр. Д.М. ашыглыг етмямиш, анъаг саз цстцндя шеирляр гошмушдур. Aшыьын “Ейлямя” вя “Няди” рядифли ики гошмасыны илк дяфя С. Мцмтаз няшр етдирмишdir (“Ел шаирляри”, 1927). Устаднамяляри мяшhурдур. Сонралар онун устаднамяляри дастанларын башланьыъына ялавя олунмушдур.


  Я с я р л я р и: Шеирляр, “Телли саз устадлары” китабында (тяртиб едяни Я.Ахундов). Б., 1964; Шеирляр, “Азярбайъан ашыглары вя ел шаирляри” китабында. Ъ. 1, Б., 2005.


  Яд.: Н а м а з о в Г. Ашыглар. Ы китаб, Б., 2004.