Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏLMƏ

  ДЯЛМЯ – Азярб. Респ. Шащбуз р-нунун (Нах. МР) Эцней Гышлаг к.-ндян шм.-г.-дя орта ясрляря аид йашайыш йери. Йарных йашайыш йериндян хейли аралыда, щцндцр тяпянин йамаъындадыр. Сащ. 2500 м2. Тикинти галыглары пис сахланмыш, биналар даьылмыш, дашлары ятрафа сяпялянмишдир. Йахынлыьында некропол йерляшир. Гябирлярин цстцндя сал дашлара раст эялинир. Йаша- йыш йеринин 5–7 ясрляря аид олдуьу ещтимал едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏLMƏ

  ДЯЛМЯ – Азярб. Респ. Шащбуз р-нунун (Нах. МР) Эцней Гышлаг к.-ндян шм.-г.-дя орта ясрляря аид йашайыш йери. Йарных йашайыш йериндян хейли аралыда, щцндцр тяпянин йамаъындадыр. Сащ. 2500 м2. Тикинти галыглары пис сахланмыш, биналар даьылмыш, дашлары ятрафа сяпялянмишдир. Йахынлыьында некропол йерляшир. Гябирлярин цстцндя сал дашлара раст эялинир. Йаша- йыш йеринин 5–7 ясрляря аид олдуьу ещтимал едилир.

  DƏLMƏ

  ДЯЛМЯ – Азярб. Респ. Шащбуз р-нунун (Нах. МР) Эцней Гышлаг к.-ндян шм.-г.-дя орта ясрляря аид йашайыш йери. Йарных йашайыш йериндян хейли аралыда, щцндцр тяпянин йамаъындадыр. Сащ. 2500 м2. Тикинти галыглары пис сахланмыш, биналар даьылмыш, дашлары ятрафа сяпялянмишдир. Йахынлыьында некропол йерляшир. Гябирлярин цстцндя сал дашлара раст эялинир. Йаша- йыш йеринин 5–7 ясрляря аид олдуьу ещтимал едилир.