Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİR ƏRİNTİLƏRİ

  ДЯМИР ЯРИНТИЛЯРИ – дямир ясаслы яринтиляр; тяркибиндя мцхтялиф гатгылар (манган, силисиум, кцкцрд, фосфор вя с.), щямчинин леэирляйиъи елементляр олур. Дямирин карбонла яринтиляриня – чугун вя полада (леэирлянмиш вя леэирлянмямиш), хцсуси физики-кимйяви хассяли яринтиляря (йцксяк електрик мцгавимятиня малик,
  магнитли, щярарятядавамлы вя с.) вя феррояринтиляря айрылыр. Дямир вя Д.я. гара метал адланыр вя бцтцн метал мящсулларын 95%-ини тяшкил едирляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİR ƏRİNTİLƏRİ

  ДЯМИР ЯРИНТИЛЯРИ – дямир ясаслы яринтиляр; тяркибиндя мцхтялиф гатгылар (манган, силисиум, кцкцрд, фосфор вя с.), щямчинин леэирляйиъи елементляр олур. Дямирин карбонла яринтиляриня – чугун вя полада (леэирлянмиш вя леэирлянмямиш), хцсуси физики-кимйяви хассяли яринтиляря (йцксяк електрик мцгавимятиня малик,
  магнитли, щярарятядавамлы вя с.) вя феррояринтиляря айрылыр. Дямир вя Д.я. гара метал адланыр вя бцтцн метал мящсулларын 95%-ини тяшкил едирляр.

  DƏMİR ƏRİNTİLƏRİ

  ДЯМИР ЯРИНТИЛЯРИ – дямир ясаслы яринтиляр; тяркибиндя мцхтялиф гатгылар (манган, силисиум, кцкцрд, фосфор вя с.), щямчинин леэирляйиъи елементляр олур. Дямирин карбонла яринтиляриня – чугун вя полада (леэирлянмиш вя леэирлянмямиш), хцсуси физики-кимйяви хассяли яринтиляря (йцксяк електрик мцгавимятиня малик,
  магнитли, щярарятядавамлы вя с.) вя феррояринтиляря айрылыр. Дямир вя Д.я. гара метал адланыр вя бцтцн метал мящсулларын 95%-ини тяшкил едирляр.