Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİR MİKASI

  ДЯМИР МИКАСЫ – тябии вя йа синтетик dəmiroksidli, боз рянэли, güzgü parıltılı гейри-цзви пигмент. Тябии пигмент олан лювщяшякилли (микайабянзяр) щиссяъик щематитин нювляриндян биридир. Лак-бойа юртцйцндя пигментин лювщяляри бойанан сятщя паралел йюнялдийиня эюря ямяля эялян структурлашмыш юртцк олдугъа цзцнюмцрлцдцр вя йахшы горуйуъу хассяляря малик олур. Тябии Д.м. щямчинин декоратив юртцклярдя кющня тунъa оптики еффекти вермяк цчцн тятбиг едилир. Синтетик Д.м. кристаллашма юзяйиниn иштиракы иля ФеСО4 вя НЩ3-ıн сулу мящлулларынын гаршылыглы тясириндян ямяля эялян дямир-щидроксидин узунмцддятли щидротермал емалындан йа да гяляви металларын хлоридляри мцщитиндя бярк фазада кристаллашдырмагла магнетитин оксидляшмясиндян алыныр. Синтетик Д.м. ишыгландырма вя мцшащидя буъаьындан асылы олараг рянэи дяйишян юртцклярин алынмасы цчцн истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİR MİKASI

  ДЯМИР МИКАСЫ – тябии вя йа синтетик dəmiroksidli, боз рянэли, güzgü parıltılı гейри-цзви пигмент. Тябии пигмент олан лювщяшякилли (микайабянзяр) щиссяъик щематитин нювляриндян биридир. Лак-бойа юртцйцндя пигментин лювщяляри бойанан сятщя паралел йюнялдийиня эюря ямяля эялян структурлашмыш юртцк олдугъа цзцнюмцрлцдцр вя йахшы горуйуъу хассяляря малик олур. Тябии Д.м. щямчинин декоратив юртцклярдя кющня тунъa оптики еффекти вермяк цчцн тятбиг едилир. Синтетик Д.м. кристаллашма юзяйиниn иштиракы иля ФеСО4 вя НЩ3-ıн сулу мящлулларынын гаршылыглы тясириндян ямяля эялян дямир-щидроксидин узунмцддятли щидротермал емалындан йа да гяляви металларын хлоридляри мцщитиндя бярк фазада кристаллашдырмагла магнетитин оксидляшмясиндян алыныр. Синтетик Д.м. ишыгландырма вя мцшащидя буъаьындан асылы олараг рянэи дяйишян юртцклярин алынмасы цчцн истифадя едилир.

  DƏMİR MİKASI

  ДЯМИР МИКАСЫ – тябии вя йа синтетик dəmiroksidli, боз рянэли, güzgü parıltılı гейри-цзви пигмент. Тябии пигмент олан лювщяшякилли (микайабянзяр) щиссяъик щематитин нювляриндян биридир. Лак-бойа юртцйцндя пигментин лювщяляри бойанан сятщя паралел йюнялдийиня эюря ямяля эялян структурлашмыш юртцк олдугъа цзцнюмцрлцдцр вя йахшы горуйуъу хассяляря малик олур. Тябии Д.м. щямчинин декоратив юртцклярдя кющня тунъa оптики еффекти вермяк цчцн тятбиг едилир. Синтетик Д.м. кристаллашма юзяйиниn иштиракы иля ФеСО4 вя НЩ3-ıн сулу мящлулларынын гаршылыглы тясириндян ямяля эялян дямир-щидроксидин узунмцддятли щидротермал емалындан йа да гяляви металларын хлоридляри мцщитиндя бярк фазада кристаллашдырмагла магнетитин оксидляшмясиндян алыныр. Синтетик Д.м. ишыгландырма вя мцшащидя буъаьындан асылы олараг рянэи дяйишян юртцклярин алынмасы цчцн истифадя едилир.