Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİRAĞ

  ДЯМИРАЬ Тургут (13.12. 1921, Сивас – 14.1.1987, Истанбул) – тцрк кинорежиссору, продцсер вя ссенарист. Ъянуби Калифорнийа Ун-тинин кино бюлмясиндя тящсил алмыш (1940–45), Щолливудда тяърцбя кечмишдир. Тцркийяйя гайытдыгдан сонра “Анд филм” ширкятини йаратмыш, бурада реж. вя продцсер кими чалышмаьа башламышдыр. Кинода дебцтц 1947 илдя (“Бир даь наьылы”) олмушдур. “Щцлйа” (1947), “Ганлы дашлар” (1948), “Фато – йа истиглал, йа юлцм” (1949), “Ахирятдян эялян адам” (1954), “Гарасу” (1958), “Ешг вя кин” (1964), “Ъанаггала асланлары” (1964), “Гадын овчулары” (1966), “Гафгаз гарталы” (1968), “Айры дцнйалар”(1969) вя с. филмлярин реж.-у вя продцсеридир. 1974 илдян сонра кинодан эетмиш вя АБШ-а кючмцшдцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİRAĞ

  ДЯМИРАЬ Тургут (13.12. 1921, Сивас – 14.1.1987, Истанбул) – тцрк кинорежиссору, продцсер вя ссенарист. Ъянуби Калифорнийа Ун-тинин кино бюлмясиндя тящсил алмыш (1940–45), Щолливудда тяърцбя кечмишдир. Тцркийяйя гайытдыгдан сонра “Анд филм” ширкятини йаратмыш, бурада реж. вя продцсер кими чалышмаьа башламышдыр. Кинода дебцтц 1947 илдя (“Бир даь наьылы”) олмушдур. “Щцлйа” (1947), “Ганлы дашлар” (1948), “Фато – йа истиглал, йа юлцм” (1949), “Ахирятдян эялян адам” (1954), “Гарасу” (1958), “Ешг вя кин” (1964), “Ъанаггала асланлары” (1964), “Гадын овчулары” (1966), “Гафгаз гарталы” (1968), “Айры дцнйалар”(1969) вя с. филмлярин реж.-у вя продцсеридир. 1974 илдян сонра кинодан эетмиш вя АБШ-а кючмцшдцр.

  DƏMİRAĞ

  ДЯМИРАЬ Тургут (13.12. 1921, Сивас – 14.1.1987, Истанбул) – тцрк кинорежиссору, продцсер вя ссенарист. Ъянуби Калифорнийа Ун-тинин кино бюлмясиндя тящсил алмыш (1940–45), Щолливудда тяърцбя кечмишдир. Тцркийяйя гайытдыгдан сонра “Анд филм” ширкятини йаратмыш, бурада реж. вя продцсер кими чалышмаьа башламышдыр. Кинода дебцтц 1947 илдя (“Бир даь наьылы”) олмушдур. “Щцлйа” (1947), “Ганлы дашлар” (1948), “Фато – йа истиглал, йа юлцм” (1949), “Ахирятдян эялян адам” (1954), “Гарасу” (1958), “Ешг вя кин” (1964), “Ъанаггала асланлары” (1964), “Гадын овчулары” (1966), “Гафгаз гарталы” (1968), “Айры дцнйалар”(1969) вя с. филмлярин реж.-у вя продцсеридир. 1974 илдян сонра кинодан эетмиш вя АБШ-а кючмцшдцр.