Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  "DƏMİRBÖYÜRLÜLƏR

  “ДЯМИРБЮЙЦРЛЦЛЯР” (инэ. Ironsides) – Инэилтяря буржуа ингилабы (17 яср) илляриндя О.Кромвелин кяндли йоменлярдян тяшкил етдийи (1642) кавалерийанын илкин ады. Бу ад онлара Марстон-Мур йахынлыьындакы вурушмада (1644, 2 ийул) эюстярдикляри дюйцш мятанятиня эюря ройалистляр тяряфиндян верилмишди. Ъидди интизам вя пуританизм идеалларына садиглийи иля сечилян “Д.” 1645 илин яввялляриндя парламент ордусунун юзяйини тяшкил етди. Сонралар Кромвел ордусунун бцтцн цзвляри “Д.” адланмаьа башлады.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  "DƏMİRBÖYÜRLÜLƏR

  “ДЯМИРБЮЙЦРЛЦЛЯР” (инэ. Ironsides) – Инэилтяря буржуа ингилабы (17 яср) илляриндя О.Кромвелин кяндли йоменлярдян тяшкил етдийи (1642) кавалерийанын илкин ады. Бу ад онлара Марстон-Мур йахынлыьындакы вурушмада (1644, 2 ийул) эюстярдикляри дюйцш мятанятиня эюря ройалистляр тяряфиндян верилмишди. Ъидди интизам вя пуританизм идеалларына садиглийи иля сечилян “Д.” 1645 илин яввялляриндя парламент ордусунун юзяйини тяшкил етди. Сонралар Кромвел ордусунун бцтцн цзвляри “Д.” адланмаьа башлады.

  "DƏMİRBÖYÜRLÜLƏR

  “ДЯМИРБЮЙЦРЛЦЛЯР” (инэ. Ironsides) – Инэилтяря буржуа ингилабы (17 яср) илляриндя О.Кромвелин кяндли йоменлярдян тяшкил етдийи (1642) кавалерийанын илкин ады. Бу ад онлара Марстон-Мур йахынлыьындакы вурушмада (1644, 2 ийул) эюстярдикляри дюйцш мятанятиня эюря ройалистляр тяряфиндян верилмишди. Ъидди интизам вя пуританизм идеалларына садиглийи иля сечилян “Д.” 1645 илин яввялляриндя парламент ордусунун юзяйини тяшкил етди. Сонралар Кромвел ордусунун бцтцн цзвляри “Д.” адланмаьа башлады.