Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİRÇİLƏR

  ДЯМИРЧИЛЯР – Азярб. Респ. Ордубад р-нунун (Нах. МР) Тиви к. йахынлыьында еркян орта ясрляря аид йашайыш йери. Щяр тяряфдян дярин дярялярля ящатя олунмушдур. Сащяси 4 ща-дыр. 1968 илдя гейдя алынмышдыр. Ахтарышлар нятиъясиндя тикинти галыглары, керамика мямулаты гырыглары, ямяк алятляри, щямчинин обсидиан (дявяэюзц), дямир яшйалар топланмышдыр. Кцл гарышыг торпаг лайларындан ибарят мядяни тябягя чящрайы рянэли эил габ гырыглары, чий вя бишмиш кярпиъ галыглары иля зянэиндир. Биналар дашдан вя чий кярпиъдян тикилмишдир. Бяркидиъи материал кими эяъдян истифадя олунмушдур. Абидя 3–10 ясрляря аид едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİRÇİLƏR

  ДЯМИРЧИЛЯР – Азярб. Респ. Ордубад р-нунун (Нах. МР) Тиви к. йахынлыьында еркян орта ясрляря аид йашайыш йери. Щяр тяряфдян дярин дярялярля ящатя олунмушдур. Сащяси 4 ща-дыр. 1968 илдя гейдя алынмышдыр. Ахтарышлар нятиъясиндя тикинти галыглары, керамика мямулаты гырыглары, ямяк алятляри, щямчинин обсидиан (дявяэюзц), дямир яшйалар топланмышдыр. Кцл гарышыг торпаг лайларындан ибарят мядяни тябягя чящрайы рянэли эил габ гырыглары, чий вя бишмиш кярпиъ галыглары иля зянэиндир. Биналар дашдан вя чий кярпиъдян тикилмишдир. Бяркидиъи материал кими эяъдян истифадя олунмушдур. Абидя 3–10 ясрляря аид едилир.

  DƏMİRÇİLƏR

  ДЯМИРЧИЛЯР – Азярб. Респ. Ордубад р-нунун (Нах. МР) Тиви к. йахынлыьында еркян орта ясрляря аид йашайыш йери. Щяр тяряфдян дярин дярялярля ящатя олунмушдур. Сащяси 4 ща-дыр. 1968 илдя гейдя алынмышдыр. Ахтарышлар нятиъясиндя тикинти галыглары, керамика мямулаты гырыглары, ямяк алятляри, щямчинин обсидиан (дявяэюзц), дямир яшйалар топланмышдыр. Кцл гарышыг торпаг лайларындан ибарят мядяни тябягя чящрайы рянэли эил габ гырыглары, чий вя бишмиш кярпиъ галыглары иля зянэиндир. Биналар дашдан вя чий кярпиъдян тикилмишдир. Бяркидиъи материал кими эяъдян истифадя олунмушдур. Абидя 3–10 ясрляря аид едилир.