Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏMİRİŞ

  ДЯМИРИШ Окан (9.2.1942, Истанбул– 18.6.2010, Истанбул) – тцрк бястякары вя виолинчалан. Истанбул Бялядиййя Консерваторийасынын виолин бюлмясини битирмишдир (Якрям Зякидян дярс алмышдыр). Истанбул Дювлят Опера вя Балет Театры орк.-ндя вя шящяр оркестриндя ишлямиш, Ататцрк Тящсил Ин-тунда, Истанбул Дювлят Консерваторийасы вя Тцрк Мусигиси Дювлят Консерваторийасында щармонийа вя виолиндян дярс демишдир. 1969 илдян Истанбул Дювлят Опера вя Балет Театрында солист, щямин гурумун мцдири вя реж.-у, 1981–86 илляр- дя орк.-ин бядии рящбяри ишлямиш, 1986 илдян йенидян театрын рящбяри вязифясиня тяйин олунмушдур. Ясас ясярляри: фп. иля орк. цчцн консерт, “Хянъярли дцзц”, “Пософ”, “Диэор”, “Пасинляр”, “Хандяря” вя “Эирня” сциталары, виолин вя фп. цчцн сонаталар, тцрк халг мащныларынын орк. ишлямяляри, сопрано вя бюйцк орк. цчцн консерт арийалары (“Дяря”, “Бошлугда”, “Бир севэи” вя с.) “ЫВ Мурад” (илк дяфя 1980 илдя тамашайа гойулмушдур), “Гарйаьды Хатун” (илк дяфя 1985 илдя тамашайа гойулмушдур), “Йусиф вя Зцлейха” опералары вя с.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏMİRİŞ

  ДЯМИРИШ Окан (9.2.1942, Истанбул– 18.6.2010, Истанбул) – тцрк бястякары вя виолинчалан. Истанбул Бялядиййя Консерваторийасынын виолин бюлмясини битирмишдир (Якрям Зякидян дярс алмышдыр). Истанбул Дювлят Опера вя Балет Театры орк.-ндя вя шящяр оркестриндя ишлямиш, Ататцрк Тящсил Ин-тунда, Истанбул Дювлят Консерваторийасы вя Тцрк Мусигиси Дювлят Консерваторийасында щармонийа вя виолиндян дярс демишдир. 1969 илдян Истанбул Дювлят Опера вя Балет Театрында солист, щямин гурумун мцдири вя реж.-у, 1981–86 илляр- дя орк.-ин бядии рящбяри ишлямиш, 1986 илдян йенидян театрын рящбяри вязифясиня тяйин олунмушдур. Ясас ясярляри: фп. иля орк. цчцн консерт, “Хянъярли дцзц”, “Пософ”, “Диэор”, “Пасинляр”, “Хандяря” вя “Эирня” сциталары, виолин вя фп. цчцн сонаталар, тцрк халг мащныларынын орк. ишлямяляри, сопрано вя бюйцк орк. цчцн консерт арийалары (“Дяря”, “Бошлугда”, “Бир севэи” вя с.) “ЫВ Мурад” (илк дяфя 1980 илдя тамашайа гойулмушдур), “Гарйаьды Хатун” (илк дяфя 1985 илдя тамашайа гойулмушдур), “Йусиф вя Зцлейха” опералары вя с.

  DƏMİRİŞ

  ДЯМИРИШ Окан (9.2.1942, Истанбул– 18.6.2010, Истанбул) – тцрк бястякары вя виолинчалан. Истанбул Бялядиййя Консерваторийасынын виолин бюлмясини битирмишдир (Якрям Зякидян дярс алмышдыр). Истанбул Дювлят Опера вя Балет Театры орк.-ндя вя шящяр оркестриндя ишлямиш, Ататцрк Тящсил Ин-тунда, Истанбул Дювлят Консерваторийасы вя Тцрк Мусигиси Дювлят Консерваторийасында щармонийа вя виолиндян дярс демишдир. 1969 илдян Истанбул Дювлят Опера вя Балет Театрында солист, щямин гурумун мцдири вя реж.-у, 1981–86 илляр- дя орк.-ин бядии рящбяри ишлямиш, 1986 илдян йенидян театрын рящбяри вязифясиня тяйин олунмушдур. Ясас ясярляри: фп. иля орк. цчцн консерт, “Хянъярли дцзц”, “Пософ”, “Диэор”, “Пасинляр”, “Хандяря” вя “Эирня” сциталары, виолин вя фп. цчцн сонаталар, тцрк халг мащныларынын орк. ишлямяляри, сопрано вя бюйцк орк. цчцн консерт арийалары (“Дяря”, “Бошлугда”, “Бир севэи” вя с.) “ЫВ Мурад” (илк дяфя 1980 илдя тамашайа гойулмушдур), “Гарйаьды Хатун” (илк дяфя 1985 илдя тамашайа гойулмушдур), “Йусиф вя Зцлейха” опералары вя с.