Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏN GÜVƏSİ

  ДЯН ЭЦВЯСИ, а н б а р  э ц в я с и (Немапоэон эранеллус, йахуд Тинъа эранелла) – ясл эцвяляр фясилясиндян кяпяняк. Ганадларынын уз. ачылмыш щалда 9–14 мм, юн ганадлары тцнд лякяли эцмцшц-боз, арха ганадлары боз вя йа гонур, сачаглыдыр. Тыртылы сарымтыл-аь, уз. 10 мм-ядякдир. Анбарларда вя йашайыш биналарында раст эялинир. Буьда, арпа, вялямир, сойа еляъя дя габаг вя говун тохумларына зийан вурур. Илдя 1–2 нясил верир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏN GÜVƏSİ

  ДЯН ЭЦВЯСИ, а н б а р  э ц в я с и (Немапоэон эранеллус, йахуд Тинъа эранелла) – ясл эцвяляр фясилясиндян кяпяняк. Ганадларынын уз. ачылмыш щалда 9–14 мм, юн ганадлары тцнд лякяли эцмцшц-боз, арха ганадлары боз вя йа гонур, сачаглыдыр. Тыртылы сарымтыл-аь, уз. 10 мм-ядякдир. Анбарларда вя йашайыш биналарында раст эялинир. Буьда, арпа, вялямир, сойа еляъя дя габаг вя говун тохумларына зийан вурур. Илдя 1–2 нясил верир.

  DƏN GÜVƏSİ

  ДЯН ЭЦВЯСИ, а н б а р  э ц в я с и (Немапоэон эранеллус, йахуд Тинъа эранелла) – ясл эцвяляр фясилясиндян кяпяняк. Ганадларынын уз. ачылмыш щалда 9–14 мм, юн ганадлары тцнд лякяли эцмцшц-боз, арха ганадлары боз вя йа гонур, сачаглыдыр. Тыртылы сарымтыл-аь, уз. 10 мм-ядякдир. Анбарларда вя йашайыш биналарында раст эялинир. Буьда, арпа, вялямир, сойа еляъя дя габаг вя говун тохумларына зийан вурур. Илдя 1–2 нясил верир.