Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMİŞ YEM

  ДЯНЯВЯРЛЯШДИРИЛМИШ ЙЕМ – преслямя йолу иля гранула шяклиня (дянявяр щала) салынмыш йем (комбиня едилмиш йем, от уну). Гранулалар кцря, силиндр, кубшякиллидир. Д.й. унвары йемлярдян цстцн олур, тяркибиндя гида маддяляри вя витаминляр йахшы галыр; йапрыхмыр, донмур, дашынмаг цчцн ялверишлидир. Щейван ону тез йейир вя йахшы щязм едир. Йемляр гранулйаторла дянявярляшдирилир. Бцтцн щейванлара верилир. Кюрпя к.т. гушларына 1–7 эцнлцкдя 1–2 мм, 7–30 эцнлцкдя 2,2 мм, йеткин гуша вя балыьа 5 мм, бузова 16 мм, иняйя 25 мм юлчцлц Д.й. йедиздирилир. Д.й. тахыл силосунда вя анбарларда сахланыр. Д.й.-я зцлал, витамин, минерал маддяляр вя антибиотикляр ялавя едиляряк зянэинляшдирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMİŞ YEM

  ДЯНЯВЯРЛЯШДИРИЛМИШ ЙЕМ – преслямя йолу иля гранула шяклиня (дянявяр щала) салынмыш йем (комбиня едилмиш йем, от уну). Гранулалар кцря, силиндр, кубшякиллидир. Д.й. унвары йемлярдян цстцн олур, тяркибиндя гида маддяляри вя витаминляр йахшы галыр; йапрыхмыр, донмур, дашынмаг цчцн ялверишлидир. Щейван ону тез йейир вя йахшы щязм едир. Йемляр гранулйаторла дянявярляшдирилир. Бцтцн щейванлара верилир. Кюрпя к.т. гушларына 1–7 эцнлцкдя 1–2 мм, 7–30 эцнлцкдя 2,2 мм, йеткин гуша вя балыьа 5 мм, бузова 16 мм, иняйя 25 мм юлчцлц Д.й. йедиздирилир. Д.й. тахыл силосунда вя анбарларда сахланыр. Д.й.-я зцлал, витамин, минерал маддяляр вя антибиотикляр ялавя едиляряк зянэинляшдирилир.

  DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMİŞ YEM

  ДЯНЯВЯРЛЯШДИРИЛМИШ ЙЕМ – преслямя йолу иля гранула шяклиня (дянявяр щала) салынмыш йем (комбиня едилмиш йем, от уну). Гранулалар кцря, силиндр, кубшякиллидир. Д.й. унвары йемлярдян цстцн олур, тяркибиндя гида маддяляри вя витаминляр йахшы галыр; йапрыхмыр, донмур, дашынмаг цчцн ялверишлидир. Щейван ону тез йейир вя йахшы щязм едир. Йемляр гранулйаторла дянявярляшдирилир. Бцтцн щейванлара верилир. Кюрпя к.т. гушларына 1–7 эцнлцкдя 1–2 мм, 7–30 эцнлцкдя 2,2 мм, йеткин гуша вя балыьа 5 мм, бузова 16 мм, иняйя 25 мм юлчцлц Д.й. йедиздирилир. Д.й. тахыл силосунда вя анбарларда сахланыр. Д.й.-я зцлал, витамин, минерал маддяляр вя антибиотикляр ялавя едиляряк зянэинляшдирилир.