Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏNİZ GEOLOGİYASI

  DӘNİZ GEOLOGİYASI – Dünya okea­nı və dəniz suları altında qalan Yerin tərki­bini, quruluşunu və geoloji tarixini öyrənən elm. D.g. geol. elmlərin əsas bölmələrini (dinamiki geologiya, litologiya, mineralo­giya, stratiqrafiya, paleontologiya, tarixi geologiya, geomorfologiya, tektonika, vul­kanologiya, petrologiya, mühəndis geolo­giyası, faydalı qazıntılar geologiyası və s.) əhatə edir. Tədqiqat sahəsi Yer səthinin 70%-­dən çox hissəsini əhatə edən okeanik Yer qabığıdır. D.g. dəniz və okeanların di­bini təşkil edən çöküntülərin, maqmatik və metamorfik süxurların əmələgəlmə pro­seslərini, okean qabığının tektonik və geo­dinamiki tədqiqini, Yerin dərinlik quru­luşunu, vulkanizmi, okean­kontinent keçid zonasını, faydalı qazıntıların əmələgəlmə və yerləşmə qanunauyğunluqlarını tədqiq edir. Şelf zonalarının, kontinent yamac­larının, okean və kontinentlərarası keçid zonalarının öyrənilməsi mühüm praktiki əhəmiyyət kəsb edir, belə ki, bir sıra neftli­-qazlı hövzələr, dəmir­manqan konkresi­yaları, kükürd, daş kömür yataqları, qızıl, almaz və d. faydalı qazıntıların səpinti yataqları bu zonalarla əlaqədardır. 21 əsrin əvvəlində Dünyada hasil olunan neft və yanar qazın təqr. 33%-­i şelf və kontinent yamaclarının payına düşmüşdür. D.g., həm­ çinin dənizdə hidrotexniki qurğuların mü­həndis­geol. əsaslarının hazırlanması, sualtı zəlzələlərin qeydə alınması və proqnozlaşdırılması, onlarla əlaqədar sunami dal­ğaları və b. məsələlərlə də məşğul olur.


  Qalın su qatı altında qalan dəniz dibinin öyrənilməsində exolotlarla, geofiziki apa­ratlarla, dib relyefini öyrənmək üçün foto və kinoaparatlarla, müxtəlif tipli nümu­nəgötürücülərlə, dalğıc vasitələrilə, sualtı aparatlarla təchiz olunmuş elmi­-tədqiqat gəmilərindən, dayaz ərazilərin öyrənilmə­sində isə Yerin süni peykindən və sualtı ob­servatoriyalardan istifadə olunur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏNİZ GEOLOGİYASI

  DӘNİZ GEOLOGİYASI – Dünya okea­nı və dəniz suları altında qalan Yerin tərki­bini, quruluşunu və geoloji tarixini öyrənən elm. D.g. geol. elmlərin əsas bölmələrini (dinamiki geologiya, litologiya, mineralo­giya, stratiqrafiya, paleontologiya, tarixi geologiya, geomorfologiya, tektonika, vul­kanologiya, petrologiya, mühəndis geolo­giyası, faydalı qazıntılar geologiyası və s.) əhatə edir. Tədqiqat sahəsi Yer səthinin 70%-­dən çox hissəsini əhatə edən okeanik Yer qabığıdır. D.g. dəniz və okeanların di­bini təşkil edən çöküntülərin, maqmatik və metamorfik süxurların əmələgəlmə pro­seslərini, okean qabığının tektonik və geo­dinamiki tədqiqini, Yerin dərinlik quru­luşunu, vulkanizmi, okean­kontinent keçid zonasını, faydalı qazıntıların əmələgəlmə və yerləşmə qanunauyğunluqlarını tədqiq edir. Şelf zonalarının, kontinent yamac­larının, okean və kontinentlərarası keçid zonalarının öyrənilməsi mühüm praktiki əhəmiyyət kəsb edir, belə ki, bir sıra neftli­-qazlı hövzələr, dəmir­manqan konkresi­yaları, kükürd, daş kömür yataqları, qızıl, almaz və d. faydalı qazıntıların səpinti yataqları bu zonalarla əlaqədardır. 21 əsrin əvvəlində Dünyada hasil olunan neft və yanar qazın təqr. 33%-­i şelf və kontinent yamaclarının payına düşmüşdür. D.g., həm­ çinin dənizdə hidrotexniki qurğuların mü­həndis­geol. əsaslarının hazırlanması, sualtı zəlzələlərin qeydə alınması və proqnozlaşdırılması, onlarla əlaqədar sunami dal­ğaları və b. məsələlərlə də məşğul olur.


  Qalın su qatı altında qalan dəniz dibinin öyrənilməsində exolotlarla, geofiziki apa­ratlarla, dib relyefini öyrənmək üçün foto və kinoaparatlarla, müxtəlif tipli nümu­nəgötürücülərlə, dalğıc vasitələrilə, sualtı aparatlarla təchiz olunmuş elmi­-tədqiqat gəmilərindən, dayaz ərazilərin öyrənilmə­sində isə Yerin süni peykindən və sualtı ob­servatoriyalardan istifadə olunur.

  DƏNİZ GEOLOGİYASI

  DӘNİZ GEOLOGİYASI – Dünya okea­nı və dəniz suları altında qalan Yerin tərki­bini, quruluşunu və geoloji tarixini öyrənən elm. D.g. geol. elmlərin əsas bölmələrini (dinamiki geologiya, litologiya, mineralo­giya, stratiqrafiya, paleontologiya, tarixi geologiya, geomorfologiya, tektonika, vul­kanologiya, petrologiya, mühəndis geolo­giyası, faydalı qazıntılar geologiyası və s.) əhatə edir. Tədqiqat sahəsi Yer səthinin 70%-­dən çox hissəsini əhatə edən okeanik Yer qabığıdır. D.g. dəniz və okeanların di­bini təşkil edən çöküntülərin, maqmatik və metamorfik süxurların əmələgəlmə pro­seslərini, okean qabığının tektonik və geo­dinamiki tədqiqini, Yerin dərinlik quru­luşunu, vulkanizmi, okean­kontinent keçid zonasını, faydalı qazıntıların əmələgəlmə və yerləşmə qanunauyğunluqlarını tədqiq edir. Şelf zonalarının, kontinent yamac­larının, okean və kontinentlərarası keçid zonalarının öyrənilməsi mühüm praktiki əhəmiyyət kəsb edir, belə ki, bir sıra neftli­-qazlı hövzələr, dəmir­manqan konkresi­yaları, kükürd, daş kömür yataqları, qızıl, almaz və d. faydalı qazıntıların səpinti yataqları bu zonalarla əlaqədardır. 21 əsrin əvvəlində Dünyada hasil olunan neft və yanar qazın təqr. 33%-­i şelf və kontinent yamaclarının payına düşmüşdür. D.g., həm­ çinin dənizdə hidrotexniki qurğuların mü­həndis­geol. əsaslarının hazırlanması, sualtı zəlzələlərin qeydə alınması və proqnozlaşdırılması, onlarla əlaqədar sunami dal­ğaları və b. məsələlərlə də məşğul olur.


  Qalın su qatı altında qalan dəniz dibinin öyrənilməsində exolotlarla, geofiziki apa­ratlarla, dib relyefini öyrənmək üçün foto və kinoaparatlarla, müxtəlif tipli nümu­nəgötürücülərlə, dalğıc vasitələrilə, sualtı aparatlarla təchiz olunmuş elmi­-tədqiqat gəmilərindən, dayaz ərazilərin öyrənilmə­sində isə Yerin süni peykindən və sualtı ob­servatoriyalardan istifadə olunur.