Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABRAMOV Maksim Abramoviç 

  АБРÁМОВ Максим Абрамович (5.11.1927, Исмайыллы–3.3.2000, Бакы) – Азярб. ъоьрафийашцнасы, ъоьрафийа е.д. (1983), проф. (1989). 1957 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Азярб. ССР ЕА Ъоьрафийа Ин-тунда (1957–66), Дювлят План Комитясинин Елми Тядгигат Игтисадиййат Ин-тунда (1966–89), БДУ-нун ъоьрафийа факцлтясиндя (1989–2000) ишлямишдир. Тядгигатлары, ясасян, мящсулдар гцввялярин, о ъцмлядян хидмят сащяляринин ъоьрафи йерляшдирилмяси, игтисадиййатын идаря олунмасында ъоьрафи амиллярин ролу мясяляляриня щяср едилмишдир. 70-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABRAMOV Maksim Abramoviç 

  АБРÁМОВ Максим Абрамович (5.11.1927, Исмайыллы–3.3.2000, Бакы) – Азярб. ъоьрафийашцнасы, ъоьрафийа е.д. (1983), проф. (1989). 1957 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Азярб. ССР ЕА Ъоьрафийа Ин-тунда (1957–66), Дювлят План Комитясинин Елми Тядгигат Игтисадиййат Ин-тунда (1966–89), БДУ-нун ъоьрафийа факцлтясиндя (1989–2000) ишлямишдир. Тядгигатлары, ясасян, мящсулдар гцввялярин, о ъцмлядян хидмят сащяляринин ъоьрафи йерляшдирилмяси, игтисадиййатын идаря олунмасында ъоьрафи амиллярин ролу мясяляляриня щяср едилмишдир. 70-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.

  ABRAMOV Maksim Abramoviç 

  АБРÁМОВ Максим Абрамович (5.11.1927, Исмайыллы–3.3.2000, Бакы) – Азярб. ъоьрафийашцнасы, ъоьрафийа е.д. (1983), проф. (1989). 1957 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Азярб. ССР ЕА Ъоьрафийа Ин-тунда (1957–66), Дювлят План Комитясинин Елми Тядгигат Игтисадиййат Ин-тунда (1966–89), БДУ-нун ъоьрафийа факцлтясиндя (1989–2000) ишлямишдир. Тядгигатлары, ясасян, мящсулдар гцввялярин, о ъцмлядян хидмят сащяляринин ъоьрафи йерляшдирилмяси, игтисадиййатын идаря олунмасында ъоьрафи амиллярин ролу мясяляляриня щяср едилмишдир. 70-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.