Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏNİZ HÜQUQU ÜZRƏ BMT KONVENSİYASI (1982)

  ДЯНИЗ ЩЦГУГУ ЦЗРЯ БМТ КОНВЕНСИЙАСЫ (1982) – бцтцн дяниз мяканларынын тамящатяли режимини мцяййянляшдирян бейнялхалг сазиш. Яввялляр дяниз вя океанларын истифадяси цзря мцнасибятляр Дяниз щцгугу щаггында 1958 ил Ъеневря конвенсийалары (ярази дянизи вя сащилйаны зона щаггында, ачыг дяниз щаггында, континентал шелф щаггында, ачыг дяниздя балыг ову вя ъанлы ресурсларын горунмасы щаггында) иля тянзимлянирди.

  10.12.1982 илдя гябул едилмиш конвенсийа 16.11.1994 илдя гцввяйя минмишдир. Тягр. 170 дювлят (2008) конвенсийанын иштиракчысыдыр. Конвенсийа океанлар цчцн конститусийадыр. 17 щиссядян (320 маддя) вя 9 ялавядян ибарятдир. Конвенсийа 12 дяниз мили ениндя ярази суларынын мцяййянляшдирилмясини
  нязярдя тутур вя онун васитясиля динъ кечид щцгугуну таныйыр; транзит кечиди вя архипелаг суларынын режими щаггында нормалары да ещтива едир.


  Конвенсийа сащилйаны дювлятин тябии ресурсларын кяшфиййаты, ишлянмяси вя горунуб сахланмасы мягсядиля суверен щцгугларыны щяйата кечирдийи, ярази дянизи щцдудларындан кянарда 200 дяниз милиняъян ениндя хцсуси игтисади зонанын вя сцни адаларын йарадылмасы вя истифадясиня, гурьу вя тикилиляря, дянизля баьлы елми тядгигатлара, дяниз мцщитинин горунмасы вя сахланмасына, еляъя дя конвенсийа иля нязярдя тутулан диэяр щцгуг вя вязифяляря мцнасибятдя йурисдиксийанын мцяййянляшдирилмясиня иъазя верир.


  Конвенсийа континентал шелф анлайышыны дягигляшдирир вя онун хариъи сярщядлярини тяйинетмя методларыны мцяййянляшдирир.


  Конвенсийада ачыг дяниз азадлыглары: эями сяфярляри, учушлар, суалты кабел вя бору кямярляри чякилиши, сцни адалар вя диэяр гурьуларын салынмасы, балыг ову, елми тядгигатлар апарылмасы садаланмышдыр.


  Континентал шелфин щцдудларындан кянарда суйун диби вя йералты ресурсларын щцгуги режимляринин бяшяриййятин цмуми ирси кими мцяййянляшдирилмяси конвенсийанын мцщцм мцддяаларындандыр. Бу яразидя фяалиййяти дяниз диби цзря бейнялхалг орган тяшкил едир, щяйата кечирир вя нязарятдя сахлайыр. О, Ассамблейа, Шура вя комиссийадан ибарятдир вя дяниз дибинин бейнялхалг яразисиндя минерал ресурсларын ялдя едилмяси вя йенидян ишлянмяси сащясиндя юз мцяссисясиня маликдир.


  Конвенсийа дювлятлярин цзяриня дяниз мцщитини горумаг вя сахламаг, ону эямилярдян вя дяниздяки гурьулардан, гуруда йерляшян мянбялярдян, атмосфердян, дяниз дибинин ишлянмясиндян чирклянмясинин гаршысыны алмаг вязифяси гойур. Конвенсийайа уйьун олараг бцтцн дювлятляр вя сялащиййятли
  бейнялхалг тяшкилатларын дяниз елми тядгигатларыны апармаг щцгугу вар.

  Конвенсийа мцбащисялярин щялли системини тясис етмишдир (дяниз щцгугу цзря бейнялхалг трибунал, арбитраж, балыг ову, дяниз мцщитинин горунмасы вя сахланмасы, елми тядгигатлар, эямичилик, щямчинин зярярли маддялярин дяниз мцщитиндя басдырылмасы нятиъясиндя дянизин чирклянмяси мясяляляриня бахмаг цчцн хцсуси арбитражлар).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏNİZ HÜQUQU ÜZRƏ BMT KONVENSİYASI (1982)

  ДЯНИЗ ЩЦГУГУ ЦЗРЯ БМТ КОНВЕНСИЙАСЫ (1982) – бцтцн дяниз мяканларынын тамящатяли режимини мцяййянляшдирян бейнялхалг сазиш. Яввялляр дяниз вя океанларын истифадяси цзря мцнасибятляр Дяниз щцгугу щаггында 1958 ил Ъеневря конвенсийалары (ярази дянизи вя сащилйаны зона щаггында, ачыг дяниз щаггында, континентал шелф щаггында, ачыг дяниздя балыг ову вя ъанлы ресурсларын горунмасы щаггында) иля тянзимлянирди.

  10.12.1982 илдя гябул едилмиш конвенсийа 16.11.1994 илдя гцввяйя минмишдир. Тягр. 170 дювлят (2008) конвенсийанын иштиракчысыдыр. Конвенсийа океанлар цчцн конститусийадыр. 17 щиссядян (320 маддя) вя 9 ялавядян ибарятдир. Конвенсийа 12 дяниз мили ениндя ярази суларынын мцяййянляшдирилмясини
  нязярдя тутур вя онун васитясиля динъ кечид щцгугуну таныйыр; транзит кечиди вя архипелаг суларынын режими щаггында нормалары да ещтива едир.


  Конвенсийа сащилйаны дювлятин тябии ресурсларын кяшфиййаты, ишлянмяси вя горунуб сахланмасы мягсядиля суверен щцгугларыны щяйата кечирдийи, ярази дянизи щцдудларындан кянарда 200 дяниз милиняъян ениндя хцсуси игтисади зонанын вя сцни адаларын йарадылмасы вя истифадясиня, гурьу вя тикилиляря, дянизля баьлы елми тядгигатлара, дяниз мцщитинин горунмасы вя сахланмасына, еляъя дя конвенсийа иля нязярдя тутулан диэяр щцгуг вя вязифяляря мцнасибятдя йурисдиксийанын мцяййянляшдирилмясиня иъазя верир.


  Конвенсийа континентал шелф анлайышыны дягигляшдирир вя онун хариъи сярщядлярини тяйинетмя методларыны мцяййянляшдирир.


  Конвенсийада ачыг дяниз азадлыглары: эями сяфярляри, учушлар, суалты кабел вя бору кямярляри чякилиши, сцни адалар вя диэяр гурьуларын салынмасы, балыг ову, елми тядгигатлар апарылмасы садаланмышдыр.


  Континентал шелфин щцдудларындан кянарда суйун диби вя йералты ресурсларын щцгуги режимляринин бяшяриййятин цмуми ирси кими мцяййянляшдирилмяси конвенсийанын мцщцм мцддяаларындандыр. Бу яразидя фяалиййяти дяниз диби цзря бейнялхалг орган тяшкил едир, щяйата кечирир вя нязарятдя сахлайыр. О, Ассамблейа, Шура вя комиссийадан ибарятдир вя дяниз дибинин бейнялхалг яразисиндя минерал ресурсларын ялдя едилмяси вя йенидян ишлянмяси сащясиндя юз мцяссисясиня маликдир.


  Конвенсийа дювлятлярин цзяриня дяниз мцщитини горумаг вя сахламаг, ону эямилярдян вя дяниздяки гурьулардан, гуруда йерляшян мянбялярдян, атмосфердян, дяниз дибинин ишлянмясиндян чирклянмясинин гаршысыны алмаг вязифяси гойур. Конвенсийайа уйьун олараг бцтцн дювлятляр вя сялащиййятли
  бейнялхалг тяшкилатларын дяниз елми тядгигатларыны апармаг щцгугу вар.

  Конвенсийа мцбащисялярин щялли системини тясис етмишдир (дяниз щцгугу цзря бейнялхалг трибунал, арбитраж, балыг ову, дяниз мцщитинин горунмасы вя сахланмасы, елми тядгигатлар, эямичилик, щямчинин зярярли маддялярин дяниз мцщитиндя басдырылмасы нятиъясиндя дянизин чирклянмяси мясяляляриня бахмаг цчцн хцсуси арбитражлар).

  DƏNİZ HÜQUQU ÜZRƏ BMT KONVENSİYASI (1982)

  ДЯНИЗ ЩЦГУГУ ЦЗРЯ БМТ КОНВЕНСИЙАСЫ (1982) – бцтцн дяниз мяканларынын тамящатяли режимини мцяййянляшдирян бейнялхалг сазиш. Яввялляр дяниз вя океанларын истифадяси цзря мцнасибятляр Дяниз щцгугу щаггында 1958 ил Ъеневря конвенсийалары (ярази дянизи вя сащилйаны зона щаггында, ачыг дяниз щаггында, континентал шелф щаггында, ачыг дяниздя балыг ову вя ъанлы ресурсларын горунмасы щаггында) иля тянзимлянирди.

  10.12.1982 илдя гябул едилмиш конвенсийа 16.11.1994 илдя гцввяйя минмишдир. Тягр. 170 дювлят (2008) конвенсийанын иштиракчысыдыр. Конвенсийа океанлар цчцн конститусийадыр. 17 щиссядян (320 маддя) вя 9 ялавядян ибарятдир. Конвенсийа 12 дяниз мили ениндя ярази суларынын мцяййянляшдирилмясини
  нязярдя тутур вя онун васитясиля динъ кечид щцгугуну таныйыр; транзит кечиди вя архипелаг суларынын режими щаггында нормалары да ещтива едир.


  Конвенсийа сащилйаны дювлятин тябии ресурсларын кяшфиййаты, ишлянмяси вя горунуб сахланмасы мягсядиля суверен щцгугларыны щяйата кечирдийи, ярази дянизи щцдудларындан кянарда 200 дяниз милиняъян ениндя хцсуси игтисади зонанын вя сцни адаларын йарадылмасы вя истифадясиня, гурьу вя тикилиляря, дянизля баьлы елми тядгигатлара, дяниз мцщитинин горунмасы вя сахланмасына, еляъя дя конвенсийа иля нязярдя тутулан диэяр щцгуг вя вязифяляря мцнасибятдя йурисдиксийанын мцяййянляшдирилмясиня иъазя верир.


  Конвенсийа континентал шелф анлайышыны дягигляшдирир вя онун хариъи сярщядлярини тяйинетмя методларыны мцяййянляшдирир.


  Конвенсийада ачыг дяниз азадлыглары: эями сяфярляри, учушлар, суалты кабел вя бору кямярляри чякилиши, сцни адалар вя диэяр гурьуларын салынмасы, балыг ову, елми тядгигатлар апарылмасы садаланмышдыр.


  Континентал шелфин щцдудларындан кянарда суйун диби вя йералты ресурсларын щцгуги режимляринин бяшяриййятин цмуми ирси кими мцяййянляшдирилмяси конвенсийанын мцщцм мцддяаларындандыр. Бу яразидя фяалиййяти дяниз диби цзря бейнялхалг орган тяшкил едир, щяйата кечирир вя нязарятдя сахлайыр. О, Ассамблейа, Шура вя комиссийадан ибарятдир вя дяниз дибинин бейнялхалг яразисиндя минерал ресурсларын ялдя едилмяси вя йенидян ишлянмяси сащясиндя юз мцяссисясиня маликдир.


  Конвенсийа дювлятлярин цзяриня дяниз мцщитини горумаг вя сахламаг, ону эямилярдян вя дяниздяки гурьулардан, гуруда йерляшян мянбялярдян, атмосфердян, дяниз дибинин ишлянмясиндян чирклянмясинин гаршысыны алмаг вязифяси гойур. Конвенсийайа уйьун олараг бцтцн дювлятляр вя сялащиййятли
  бейнялхалг тяшкилатларын дяниз елми тядгигатларыны апармаг щцгугу вар.

  Конвенсийа мцбащисялярин щялли системини тясис етмишдир (дяниз щцгугу цзря бейнялхалг трибунал, арбитраж, балыг ову, дяниз мцщитинин горунмасы вя сахланмасы, елми тядгигатлар, эямичилик, щямчинин зярярли маддялярин дяниз мцщитиндя басдырылмасы нятиъясиндя дянизин чирклянмяси мясяляляриня бахмаг цчцн хцсуси арбитражлар).