Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏNİZ LƏLƏKLƏRİ

  ДЯНИЗ ЛЯЛЯКЛЯРИ (Пеннатулаъеа, Пеннатулариа) – сяккизшцалы мяръанларын колониал дястяси. Колонийалар грунта (лиля) эирмиш ясас полипдян (эювдя) вя адятян, эювдянин тяпясиндя вя йа онун йан чыхынтылары цзяриндя йерляшян чохсайлы икинъили полиплярдян (зооидлярдян) ибарятдир; гуш ляляклярини хатырладыр (ады бурадандыр). Бязи нювляриндя (мяс., Умбеллула енъринус) колонийаларын щцндцрлцйц 2 м-дян чох олур. 300-я йахын нювц вар. Дцнйа океанынын тропик вя субтропик суларында йайылмышлар; щям дайазлыгда, щям дя дяринликдя (6 км-ядяк) раст эялинир. Яксяр нцмайяндяляри цчцн биолцминессенсийа характерикдир.

   Ишыгсачан  дяниз ляляйи (Pennatula phosphorea)

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏNİZ LƏLƏKLƏRİ

  ДЯНИЗ ЛЯЛЯКЛЯРИ (Пеннатулаъеа, Пеннатулариа) – сяккизшцалы мяръанларын колониал дястяси. Колонийалар грунта (лиля) эирмиш ясас полипдян (эювдя) вя адятян, эювдянин тяпясиндя вя йа онун йан чыхынтылары цзяриндя йерляшян чохсайлы икинъили полиплярдян (зооидлярдян) ибарятдир; гуш ляляклярини хатырладыр (ады бурадандыр). Бязи нювляриндя (мяс., Умбеллула енъринус) колонийаларын щцндцрлцйц 2 м-дян чох олур. 300-я йахын нювц вар. Дцнйа океанынын тропик вя субтропик суларында йайылмышлар; щям дайазлыгда, щям дя дяринликдя (6 км-ядяк) раст эялинир. Яксяр нцмайяндяляри цчцн биолцминессенсийа характерикдир.

   Ишыгсачан  дяниз ляляйи (Pennatula phosphorea)

  DƏNİZ LƏLƏKLƏRİ

  ДЯНИЗ ЛЯЛЯКЛЯРИ (Пеннатулаъеа, Пеннатулариа) – сяккизшцалы мяръанларын колониал дястяси. Колонийалар грунта (лиля) эирмиш ясас полипдян (эювдя) вя адятян, эювдянин тяпясиндя вя йа онун йан чыхынтылары цзяриндя йерляшян чохсайлы икинъили полиплярдян (зооидлярдян) ибарятдир; гуш ляляклярини хатырладыр (ады бурадандыр). Бязи нювляриндя (мяс., Умбеллула енъринус) колонийаларын щцндцрлцйц 2 м-дян чох олур. 300-я йахын нювц вар. Дцнйа океанынын тропик вя субтропик суларында йайылмышлар; щям дайазлыгда, щям дя дяринликдя (6 км-ядяк) раст эялинир. Яксяр нцмайяндяляри цчцн биолцминессенсийа характерикдир.

   Ишыгсачан  дяниз ляляйи (Pennatula phosphorea)