Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏRAMƏD

  ДЯРАМЯД – вокал-инструментал муьамларын башланьыъында чалынан мцгяддимя. Д. муьамын бир нечя ясас шюбясинин мелодик, ритмик вя мягам хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир. Раст, Шур, Сеэащ, Чащарэащ вя с. дястэащ формалы муьамлар Д. иля башланыр. Д., аид олдуьу муьамын адыны дашыйыр (Раст дярамяди, Шур дярамяди вя с.); мцстягил дя ифа олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏRAMƏD

  ДЯРАМЯД – вокал-инструментал муьамларын башланьыъында чалынан мцгяддимя. Д. муьамын бир нечя ясас шюбясинин мелодик, ритмик вя мягам хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир. Раст, Шур, Сеэащ, Чащарэащ вя с. дястэащ формалы муьамлар Д. иля башланыр. Д., аид олдуьу муьамын адыны дашыйыр (Раст дярамяди, Шур дярамяди вя с.); мцстягил дя ифа олунур.

  DƏRAMƏD

  ДЯРАМЯД – вокал-инструментал муьамларын башланьыъында чалынан мцгяддимя. Д. муьамын бир нечя ясас шюбясинин мелодик, ритмик вя мягам хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир. Раст, Шур, Сеэащ, Чащарэащ вя с. дястэащ формалы муьамлар Д. иля башланыр. Д., аид олдуьу муьамын адыны дашыйыр (Раст дярамяди, Шур дярамяди вя с.); мцстягил дя ифа олунур.