Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARLEKİN

  АРЛЕКÍН (итал. Арлеъъщино) – 16 ясрин 2-ъи йарысында Дзан Ганасса лягябли италйан актйору А. Назелли тяряфиндян йарадылмыш яняняви дел арте комедийасы маскасы. Адынын орта ясрляр франсыз мистерийасындакы Ерлекин, йахуд Еллекин адлы комик иблис образындан алындыьы ещтимал олунур. Дел арте  комедийасында  А.  чох вахт нюкярдир. Яввялляр А. образы тамашанын интригасыны инкишаф етдирян шян, садялювщ аъ адам иди; атрибутлары касыблыг билдирян  рянэбярянэ  йамаглы  аь  костйум, алнында фыры (орта ясрлярин тясяввцрляриндяки шейтанын хырда буйнузларыны хатырладан) олан тцнд рянэли тцклц маска, довшангуйруглу  аь  папаг  (горхаглыг яламяти) вя тахта гылынъ олмушдур. 17 ясрдя масканын естетикляшмяси италйан актйору Д. Бйанколеллинин ады иля баьлыдыр: А. образы няъибляшмиш, йамаглар алялван цчбуъаг вя ромблара чеврилмиш, масканын тцклцлцйц итмиш, пластикасы рягся йахынлашмышдыр; А.-ин юзц даща биъ, дирибаш, бязян ися аъыдил олмушдур. Маска театры арадан чыхдыгдан сонра А. образы К.Голдонинин, К.Готсинин, П.Маривонун комедийаларынын персонаж кими хейли дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Италйан актйорларындан Т.Мартинелли, А.Константини, Е.Эерарди, 20 ясрдя М.Моретти вя Ф.Солери А. маскасынын эюркямли ифачылары олмушлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARLEKİN

  АРЛЕКÍН (итал. Арлеъъщино) – 16 ясрин 2-ъи йарысында Дзан Ганасса лягябли италйан актйору А. Назелли тяряфиндян йарадылмыш яняняви дел арте комедийасы маскасы. Адынын орта ясрляр франсыз мистерийасындакы Ерлекин, йахуд Еллекин адлы комик иблис образындан алындыьы ещтимал олунур. Дел арте  комедийасында  А.  чох вахт нюкярдир. Яввялляр А. образы тамашанын интригасыны инкишаф етдирян шян, садялювщ аъ адам иди; атрибутлары касыблыг билдирян  рянэбярянэ  йамаглы  аь  костйум, алнында фыры (орта ясрлярин тясяввцрляриндяки шейтанын хырда буйнузларыны хатырладан) олан тцнд рянэли тцклц маска, довшангуйруглу  аь  папаг  (горхаглыг яламяти) вя тахта гылынъ олмушдур. 17 ясрдя масканын естетикляшмяси италйан актйору Д. Бйанколеллинин ады иля баьлыдыр: А. образы няъибляшмиш, йамаглар алялван цчбуъаг вя ромблара чеврилмиш, масканын тцклцлцйц итмиш, пластикасы рягся йахынлашмышдыр; А.-ин юзц даща биъ, дирибаш, бязян ися аъыдил олмушдур. Маска театры арадан чыхдыгдан сонра А. образы К.Голдонинин, К.Готсинин, П.Маривонун комедийаларынын персонаж кими хейли дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Италйан актйорларындан Т.Мартинелли, А.Константини, Е.Эерарди, 20 ясрдя М.Моретти вя Ф.Солери А. маскасынын эюркямли ифачылары олмушлар.

  ARLEKİN

  АРЛЕКÍН (итал. Арлеъъщино) – 16 ясрин 2-ъи йарысында Дзан Ганасса лягябли италйан актйору А. Назелли тяряфиндян йарадылмыш яняняви дел арте комедийасы маскасы. Адынын орта ясрляр франсыз мистерийасындакы Ерлекин, йахуд Еллекин адлы комик иблис образындан алындыьы ещтимал олунур. Дел арте  комедийасында  А.  чох вахт нюкярдир. Яввялляр А. образы тамашанын интригасыны инкишаф етдирян шян, садялювщ аъ адам иди; атрибутлары касыблыг билдирян  рянэбярянэ  йамаглы  аь  костйум, алнында фыры (орта ясрлярин тясяввцрляриндяки шейтанын хырда буйнузларыны хатырладан) олан тцнд рянэли тцклц маска, довшангуйруглу  аь  папаг  (горхаглыг яламяти) вя тахта гылынъ олмушдур. 17 ясрдя масканын естетикляшмяси италйан актйору Д. Бйанколеллинин ады иля баьлыдыр: А. образы няъибляшмиш, йамаглар алялван цчбуъаг вя ромблара чеврилмиш, масканын тцклцлцйц итмиш, пластикасы рягся йахынлашмышдыр; А.-ин юзц даща биъ, дирибаш, бязян ися аъыдил олмушдур. Маска театры арадан чыхдыгдан сонра А. образы К.Голдонинин, К.Готсинин, П.Маривонун комедийаларынын персонаж кими хейли дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Италйан актйорларындан Т.Мартинелли, А.Константини, Е.Эерарди, 20 ясрдя М.Моретти вя Ф.Солери А. маскасынын эюркямли ифачылары олмушлар.