Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  "DƏRBƏNDNAMƏ"

  “ДЯРБЯНДНАМЯ” – Дярбянд ш.-нин, щямчинин Даьыстанын вя Шимал-Шярги Азярб.-ын 5–11 ясрляр тарихиндян бящс едян ясяр. Мцяллифи мялум дейилдир. Азярб., яряб вя фарс дилляриндя мцхтялиф вариантлары вардыр. 1064 иля гядярки щадисялярдян бящс едян Азярб. дилиндяки гядим вариантыны (17 ясрин сону) Мящяммяд Аваби Агташи тяртиб етмишдир. “Д.”-дя тясвир олунан бязи щадисяляр 12 ясрин яввялляриндя яряб дилиндя тяртиб едилмиш “Дярбянд тарихи” (ихтисар олунмуш варианты тцрк тарихчиси Мцняъъимбашынын хцласясиндя сахланылмышдыр) ясяриндя тясвир олунан щадисяляря уйьун эялир. 1722 илдя Дярбянд щакими Имамгулу бяй ясярин бир нцсхясини I Пйотра тягдим етмишди. “Д.” латын, рус, франсыз вя с. дилляря тяръцмя олунмушдур. Ясяри илк дяфя 1851 илдя М.Казым бяй инэилис дилиня тяръцмяси иля бирликдя Петербургда няшр етдирмишдир. “Д.”-дя яряб гошунларынын Дярбянди тутмасы, бурада силащ, ярзаг вя нефт анбарлары тикдирмяляри, Бакы нефт вя дуз мядянляринин Дярбянд ящалисиня вягф верилмяси, хязярлярин Азярб.-а щцъумлары вя с. щаггында гиймятли мялуматлар вардыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  "DƏRBƏNDNAMƏ"

  “ДЯРБЯНДНАМЯ” – Дярбянд ш.-нин, щямчинин Даьыстанын вя Шимал-Шярги Азярб.-ын 5–11 ясрляр тарихиндян бящс едян ясяр. Мцяллифи мялум дейилдир. Азярб., яряб вя фарс дилляриндя мцхтялиф вариантлары вардыр. 1064 иля гядярки щадисялярдян бящс едян Азярб. дилиндяки гядим вариантыны (17 ясрин сону) Мящяммяд Аваби Агташи тяртиб етмишдир. “Д.”-дя тясвир олунан бязи щадисяляр 12 ясрин яввялляриндя яряб дилиндя тяртиб едилмиш “Дярбянд тарихи” (ихтисар олунмуш варианты тцрк тарихчиси Мцняъъимбашынын хцласясиндя сахланылмышдыр) ясяриндя тясвир олунан щадисяляря уйьун эялир. 1722 илдя Дярбянд щакими Имамгулу бяй ясярин бир нцсхясини I Пйотра тягдим етмишди. “Д.” латын, рус, франсыз вя с. дилляря тяръцмя олунмушдур. Ясяри илк дяфя 1851 илдя М.Казым бяй инэилис дилиня тяръцмяси иля бирликдя Петербургда няшр етдирмишдир. “Д.”-дя яряб гошунларынын Дярбянди тутмасы, бурада силащ, ярзаг вя нефт анбарлары тикдирмяляри, Бакы нефт вя дуз мядянляринин Дярбянд ящалисиня вягф верилмяси, хязярлярин Азярб.-а щцъумлары вя с. щаггында гиймятли мялуматлар вардыр.

  "DƏRBƏNDNAMƏ"

  “ДЯРБЯНДНАМЯ” – Дярбянд ш.-нин, щямчинин Даьыстанын вя Шимал-Шярги Азярб.-ын 5–11 ясрляр тарихиндян бящс едян ясяр. Мцяллифи мялум дейилдир. Азярб., яряб вя фарс дилляриндя мцхтялиф вариантлары вардыр. 1064 иля гядярки щадисялярдян бящс едян Азярб. дилиндяки гядим вариантыны (17 ясрин сону) Мящяммяд Аваби Агташи тяртиб етмишдир. “Д.”-дя тясвир олунан бязи щадисяляр 12 ясрин яввялляриндя яряб дилиндя тяртиб едилмиш “Дярбянд тарихи” (ихтисар олунмуш варианты тцрк тарихчиси Мцняъъимбашынын хцласясиндя сахланылмышдыр) ясяриндя тясвир олунан щадисяляря уйьун эялир. 1722 илдя Дярбянд щакими Имамгулу бяй ясярин бир нцсхясини I Пйотра тягдим етмишди. “Д.” латын, рус, франсыз вя с. дилляря тяръцмя олунмушдур. Ясяри илк дяфя 1851 илдя М.Казым бяй инэилис дилиня тяръцмяси иля бирликдя Петербургда няшр етдирмишдир. “Д.”-дя яряб гошунларынын Дярбянди тутмасы, бурада силащ, ярзаг вя нефт анбарлары тикдирмяляри, Бакы нефт вя дуз мядянляринин Дярбянд ящалисиня вягф верилмяси, хязярлярин Азярб.-а щцъумлары вя с. щаггында гиймятли мялуматлар вардыр.