Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏRƏCƏ

  ДЯРЯЪЯ (буъаг дяряъяси) – мцстяви буъаьын системдянкянар юлчц ващиди; ° нишаны иля ишаря олунур. Дцз буъаьын 1/90 щиссясидир, 60 буъаг дяг.-синя (60′) вя йа 3600 буъаг сан.-синя (3600″) бюлцнцр. 1° = π/180 рад. = 1,745329·10–2 рад. Д. щямчинин чевря гювсцнц юлчмяк цчцн истифадя едилир (там чевря 360°-йя бярабярдир).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏRƏCƏ

  ДЯРЯЪЯ (буъаг дяряъяси) – мцстяви буъаьын системдянкянар юлчц ващиди; ° нишаны иля ишаря олунур. Дцз буъаьын 1/90 щиссясидир, 60 буъаг дяг.-синя (60′) вя йа 3600 буъаг сан.-синя (3600″) бюлцнцр. 1° = π/180 рад. = 1,745329·10–2 рад. Д. щямчинин чевря гювсцнц юлчмяк цчцн истифадя едилир (там чевря 360°-йя бярабярдир).

  DƏRƏCƏ

  ДЯРЯЪЯ (буъаг дяряъяси) – мцстяви буъаьын системдянкянар юлчц ващиди; ° нишаны иля ишаря олунур. Дцз буъаьын 1/90 щиссясидир, 60 буъаг дяг.-синя (60′) вя йа 3600 буъаг сан.-синя (3600″) бюлцнцр. 1° = π/180 рад. = 1,745329·10–2 рад. Д. щямчинин чевря гювсцнц юлчмяк цчцн истифадя едилир (там чевря 360°-йя бярабярдир).