Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏRGAHQULU BƏY

  ДЯРЭАЩГУЛУ БЯЙ Щейбят бяй оьлу (?, Бакы – 1738, Зянъан) – Бакы султаны, А.А.Бакыхановун улу бабасы. I Пйотрун Хязяр сащилляриня щярби сяфяри (1722–23) яряфясиндя Д.б. йцзбашы иди. Бакы тутулдугдан (1723) сонра Д.б.-я полковник рцтбяси верилмиш вя шящяря султан тяйин едилмишди. 1735 илдя рус гошунлары Хязярйаны вилайятляри тярк етдикдян (1735) сонра Д.б. Надир шащын гошунлары тяркибиндя щярби йцрцшлярдя иштирак етмишдир. Надир шащын гардашы Ибращим ханын башчылыьы иля Ъар-Балакяня эюндярилмиш (1738) ъяза дястясинин ямялиййатлары заманы дюйцшдя алдыьы йарадан юлмцшдцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏRGAHQULU BƏY

  ДЯРЭАЩГУЛУ БЯЙ Щейбят бяй оьлу (?, Бакы – 1738, Зянъан) – Бакы султаны, А.А.Бакыхановун улу бабасы. I Пйотрун Хязяр сащилляриня щярби сяфяри (1722–23) яряфясиндя Д.б. йцзбашы иди. Бакы тутулдугдан (1723) сонра Д.б.-я полковник рцтбяси верилмиш вя шящяря султан тяйин едилмишди. 1735 илдя рус гошунлары Хязярйаны вилайятляри тярк етдикдян (1735) сонра Д.б. Надир шащын гошунлары тяркибиндя щярби йцрцшлярдя иштирак етмишдир. Надир шащын гардашы Ибращим ханын башчылыьы иля Ъар-Балакяня эюндярилмиш (1738) ъяза дястясинин ямялиййатлары заманы дюйцшдя алдыьы йарадан юлмцшдцр.

  DƏRGAHQULU BƏY

  ДЯРЭАЩГУЛУ БЯЙ Щейбят бяй оьлу (?, Бакы – 1738, Зянъан) – Бакы султаны, А.А.Бакыхановун улу бабасы. I Пйотрун Хязяр сащилляриня щярби сяфяри (1722–23) яряфясиндя Д.б. йцзбашы иди. Бакы тутулдугдан (1723) сонра Д.б.-я полковник рцтбяси верилмиш вя шящяря султан тяйин едилмишди. 1735 илдя рус гошунлары Хязярйаны вилайятляри тярк етдикдян (1735) сонра Д.б. Надир шащын гошунлары тяркибиндя щярби йцрцшлярдя иштирак етмишдир. Надир шащын гардашы Ибращим ханын башчылыьы иля Ъар-Балакяня эюндярилмиш (1738) ъяза дястясинин ямялиййатлары заманы дюйцшдя алдыьы йарадан юлмцшдцр.