Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞƏLİYEV Adil Baxşəli oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Адил Бахшяли оьлу (д.8.8. 1952, Бярдя) – Азярб. кардиологу, терапевт, тибб е.д. (1990), проф. (2004). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики АТУ) битирмишдир (1975). Азярб. Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунда, Елми Тядгигат Кардиолоэийа Ин-тунда шюбя мцдири, АТУ- да кафедра мцдири (1976–98) ишлямиш, 1998 илдян Кардиолоэийа ЕТИ-нин директорудур.Тядгигатлары, ясасян, цряк-дамар системи хястяликляринин юйрянилмяси сащясиндядир. 210-дан артыг елми ясярин, о ъцмлядян 10 дярслик вя дярс вя саитинин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞƏLİYEV Adil Baxşəli oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Адил Бахшяли оьлу (д.8.8. 1952, Бярдя) – Азярб. кардиологу, терапевт, тибб е.д. (1990), проф. (2004). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики АТУ) битирмишдир (1975). Азярб. Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунда, Елми Тядгигат Кардиолоэийа Ин-тунда шюбя мцдири, АТУ- да кафедра мцдири (1976–98) ишлямиш, 1998 илдян Кардиолоэийа ЕТИ-нин директорудур.Тядгигатлары, ясасян, цряк-дамар системи хястяликляринин юйрянилмяси сащясиндядир. 210-дан артыг елми ясярин, о ъцмлядян 10 дярслик вя дярс вя саитинин мцяллифидир.

  BAXŞƏLİYEV Adil Baxşəli oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Адил Бахшяли оьлу (д.8.8. 1952, Бярдя) – Азярб. кардиологу, терапевт, тибб е.д. (1990), проф. (2004). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики АТУ) битирмишдир (1975). Азярб. Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунда, Елми Тядгигат Кардиолоэийа Ин-тунда шюбя мцдири, АТУ- да кафедра мцдири (1976–98) ишлямиш, 1998 илдян Кардиолоэийа ЕТИ-нин директорудур.Тядгигатлары, ясасян, цряк-дамар системи хястяликляринин юйрянилмяси сащясиндядир. 210-дан артыг елми ясярин, о ъцмлядян 10 дярслик вя дярс вя саитинин мцяллифидир.