Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CABBAROV

  ЪАББАРОВ Фярщад Расим оьлу (д.30.12.1974, Бакы) – тибб. е. д. (2007). Азярб. Тибб Ун-тини битирмишдир (1997). Ростов Елми Тядгигат Онколоэийа Ин-тунда щяким-радиолог (2002–04), шюбя рящбяри (2004–13) ишлямиш, 2013 илдян Ростов вил. “Онкодиспансер” Дювлят Бцдъя Идарясинин радиолоэийа шюбясинин мцдири вя Ростов Дювлят Тибб Ун-тиндя шца диагностикасы кафедрасынын курс рящбяридир. РФ Радиасийа-Онколоэийа Ъямиййяти Ряйасят Щейятинин цзвцдцр. Тядгигатлары йашлыларда вя ушагларда мцхтялиф локализасийалы бядхассяли шишлярин шца иля комп- лекс мцалиъясинин оптималлашдырылмасына щяср олунмушдур. 100-дян чох елми ясярин, 20 ихтиранын щяммцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CABBAROV

  ЪАББАРОВ Фярщад Расим оьлу (д.30.12.1974, Бакы) – тибб. е. д. (2007). Азярб. Тибб Ун-тини битирмишдир (1997). Ростов Елми Тядгигат Онколоэийа Ин-тунда щяким-радиолог (2002–04), шюбя рящбяри (2004–13) ишлямиш, 2013 илдян Ростов вил. “Онкодиспансер” Дювлят Бцдъя Идарясинин радиолоэийа шюбясинин мцдири вя Ростов Дювлят Тибб Ун-тиндя шца диагностикасы кафедрасынын курс рящбяридир. РФ Радиасийа-Онколоэийа Ъямиййяти Ряйасят Щейятинин цзвцдцр. Тядгигатлары йашлыларда вя ушагларда мцхтялиф локализасийалы бядхассяли шишлярин шца иля комп- лекс мцалиъясинин оптималлашдырылмасына щяср олунмушдур. 100-дян чох елми ясярин, 20 ихтиранын щяммцяллифидир.

  CABBAROV

  ЪАББАРОВ Фярщад Расим оьлу (д.30.12.1974, Бакы) – тибб. е. д. (2007). Азярб. Тибб Ун-тини битирмишдир (1997). Ростов Елми Тядгигат Онколоэийа Ин-тунда щяким-радиолог (2002–04), шюбя рящбяри (2004–13) ишлямиш, 2013 илдян Ростов вил. “Онкодиспансер” Дювлят Бцдъя Идарясинин радиолоэийа шюбясинин мцдири вя Ростов Дювлят Тибб Ун-тиндя шца диагностикасы кафедрасынын курс рящбяридир. РФ Радиасийа-Онколоэийа Ъямиййяти Ряйасят Щейятинин цзвцдцр. Тядгигатлары йашлыларда вя ушагларда мцхтялиф локализасийалы бядхассяли шишлярин шца иля комп- лекс мцалиъясинин оптималлашдырылмасына щяср олунмушдур. 100-дян чох елми ясярин, 20 ихтиранын щяммцяллифидир.