Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DƏRMAN XƏSTƏLİYİ

  ДЯРМАН ХЯСТЯЛИЙИ – дярманларын мянфи, ялавя тясири нятиъясиндя баш верян патоложи просес. Термини рус щякими вя педагогу Й.А.Аркин тяклиф етмишдир (1901). Ядябиййатда, адятян, “дярманын ялавя тясири”, “дярманын ялавя еффекти”, “дярман мцалиъясинин аьырлашмасы” терминляри ишлядилир. Ялавя тясирляр арасында ашаьыдакылар фяргляндирилир: токсик аьырлашмалар (йцксяк доза заманы баш верир), икинъили еффектляр (мяс., антибиотиклярин гябулу заманы баьырсаг микрофлорасынын позулмасы), аллерэик реаксийалар, о ъцмлядян идиосинкразийа. Д.х.-нин инкишафына кюмяк едян амилляр: хястянин йашы (ушаг вя йа йашлы); онун эенетик вя йа иммуноложи хцсусиййятляри; дярманларын нязарятсиз гябул едилмяси; бир нечя дярманын ейни вахтда тяйин едилмяси – полипрагмазийа; ясас хястялийин аьырлашмалары заманы организмин реактивлийинин дяйишмяси вя онун сенсибилизасийасы; зярярли адятляр, ятраф мцщитин мянфи амилляри. Дярманларын оксидляшмя вя парчаланма мящсуллары аллерэен ола биляр. Аллерэик реаксийалар дяри дяйишикликляри (дярман контакты дерматити, кяскин мяхмяряк, Квинке юдеми), бронхиал астма, щеморраэик пурпура (дярийя вя дахили органлара ган сызмалар), анафилаксийалар вя с. шяклиндя юзцнц эюстярир. Токсики еффектин билдирилмя дяряъяси дярманын дозасындан вя дахил едилмя цсулундан асылыдыр. Бязи дярман васитяляри (мяс., шишя гаршы препаратлар, йуху дярманлары) тератоэен тясиря малик олур (дюлдя инкишаф гцсурлары тюрядир).

  П р о ф и л а к т и к а с ы: дярман васитяляринин фармаколожи хассяляри вя пасийентин фярди хцсусиййятляринин нязяря алынмасы иля онларын сямяряли сечилмяси вя истифадя олунмасы; препаратларын ялавя еффектляри вя онларын истифадясинин якс эюстяришляри вя с. щаггында ящалинин мялуматландырылмасы.
   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DƏRMAN XƏSTƏLİYİ

  ДЯРМАН ХЯСТЯЛИЙИ – дярманларын мянфи, ялавя тясири нятиъясиндя баш верян патоложи просес. Термини рус щякими вя педагогу Й.А.Аркин тяклиф етмишдир (1901). Ядябиййатда, адятян, “дярманын ялавя тясири”, “дярманын ялавя еффекти”, “дярман мцалиъясинин аьырлашмасы” терминляри ишлядилир. Ялавя тясирляр арасында ашаьыдакылар фяргляндирилир: токсик аьырлашмалар (йцксяк доза заманы баш верир), икинъили еффектляр (мяс., антибиотиклярин гябулу заманы баьырсаг микрофлорасынын позулмасы), аллерэик реаксийалар, о ъцмлядян идиосинкразийа. Д.х.-нин инкишафына кюмяк едян амилляр: хястянин йашы (ушаг вя йа йашлы); онун эенетик вя йа иммуноложи хцсусиййятляри; дярманларын нязарятсиз гябул едилмяси; бир нечя дярманын ейни вахтда тяйин едилмяси – полипрагмазийа; ясас хястялийин аьырлашмалары заманы организмин реактивлийинин дяйишмяси вя онун сенсибилизасийасы; зярярли адятляр, ятраф мцщитин мянфи амилляри. Дярманларын оксидляшмя вя парчаланма мящсуллары аллерэен ола биляр. Аллерэик реаксийалар дяри дяйишикликляри (дярман контакты дерматити, кяскин мяхмяряк, Квинке юдеми), бронхиал астма, щеморраэик пурпура (дярийя вя дахили органлара ган сызмалар), анафилаксийалар вя с. шяклиндя юзцнц эюстярир. Токсики еффектин билдирилмя дяряъяси дярманын дозасындан вя дахил едилмя цсулундан асылыдыр. Бязи дярман васитяляри (мяс., шишя гаршы препаратлар, йуху дярманлары) тератоэен тясиря малик олур (дюлдя инкишаф гцсурлары тюрядир).

  П р о ф и л а к т и к а с ы: дярман васитяляринин фармаколожи хассяляри вя пасийентин фярди хцсусиййятляринин нязяря алынмасы иля онларын сямяряли сечилмяси вя истифадя олунмасы; препаратларын ялавя еффектляри вя онларын истифадясинин якс эюстяришляри вя с. щаггында ящалинин мялуматландырылмасы.
   

  DƏRMAN XƏSTƏLİYİ

  ДЯРМАН ХЯСТЯЛИЙИ – дярманларын мянфи, ялавя тясири нятиъясиндя баш верян патоложи просес. Термини рус щякими вя педагогу Й.А.Аркин тяклиф етмишдир (1901). Ядябиййатда, адятян, “дярманын ялавя тясири”, “дярманын ялавя еффекти”, “дярман мцалиъясинин аьырлашмасы” терминляри ишлядилир. Ялавя тясирляр арасында ашаьыдакылар фяргляндирилир: токсик аьырлашмалар (йцксяк доза заманы баш верир), икинъили еффектляр (мяс., антибиотиклярин гябулу заманы баьырсаг микрофлорасынын позулмасы), аллерэик реаксийалар, о ъцмлядян идиосинкразийа. Д.х.-нин инкишафына кюмяк едян амилляр: хястянин йашы (ушаг вя йа йашлы); онун эенетик вя йа иммуноложи хцсусиййятляри; дярманларын нязарятсиз гябул едилмяси; бир нечя дярманын ейни вахтда тяйин едилмяси – полипрагмазийа; ясас хястялийин аьырлашмалары заманы организмин реактивлийинин дяйишмяси вя онун сенсибилизасийасы; зярярли адятляр, ятраф мцщитин мянфи амилляри. Дярманларын оксидляшмя вя парчаланма мящсуллары аллерэен ола биляр. Аллерэик реаксийалар дяри дяйишикликляри (дярман контакты дерматити, кяскин мяхмяряк, Квинке юдеми), бронхиал астма, щеморраэик пурпура (дярийя вя дахили органлара ган сызмалар), анафилаксийалар вя с. шяклиндя юзцнц эюстярир. Токсики еффектин билдирилмя дяряъяси дярманын дозасындан вя дахил едилмя цсулундан асылыдыр. Бязи дярман васитяляри (мяс., шишя гаршы препаратлар, йуху дярманлары) тератоэен тясиря малик олур (дюлдя инкишаф гцсурлары тюрядир).

  П р о ф и л а к т и к а с ы: дярман васитяляринин фармаколожи хассяляри вя пасийентин фярди хцсусиййятляринин нязяря алынмасы иля онларын сямяряли сечилмяси вя истифадя олунмасы; препаратларын ялавя еффектляри вя онларын истифадясинин якс эюстяришляри вя с. щаггында ящалинин мялуматландырылмасы.