Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞƏLİYEV Adil Baxşəli oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Адил Бахшяли оьлу (д. 21. 9.1959, Аьдам ш.) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (2005), проф. (2010). Сумгайыт Дювлят Ун-тиндя шюбя мцдири (2000 ил-дян), Азярб. тарихинин мянбяшцнаслыьы вя тарихин тядриси методикасы кафедрасынын мцдири (2007–10) ишлямишдир. Щазырда Сумгайыт Дювлят Ун-тинин Тарих факцлтя -синин деканы (2001 илдян), щямчинин Азярб. тарихи вя тарихин тядриси методикасы кафедрасынын мцдиридир (2010 илдян). 60-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞƏLİYEV Adil Baxşəli oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Адил Бахшяли оьлу (д. 21. 9.1959, Аьдам ш.) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (2005), проф. (2010). Сумгайыт Дювлят Ун-тиндя шюбя мцдири (2000 ил-дян), Азярб. тарихинин мянбяшцнаслыьы вя тарихин тядриси методикасы кафедрасынын мцдири (2007–10) ишлямишдир. Щазырда Сумгайыт Дювлят Ун-тинин Тарих факцлтя -синин деканы (2001 илдян), щямчинин Азярб. тарихи вя тарихин тядриси методикасы кафедрасынын мцдиридир (2010 илдян). 60-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир.

  BAXŞƏLİYEV Adil Baxşəli oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Адил Бахшяли оьлу (д. 21. 9.1959, Аьдам ш.) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (2005), проф. (2010). Сумгайыт Дювлят Ун-тиндя шюбя мцдири (2000 ил-дян), Азярб. тарихинин мянбяшцнаслыьы вя тарихин тядриси методикасы кафедрасынын мцдири (2007–10) ишлямишдир. Щазырда Сумгайыт Дювлят Ун-тинин Тарих факцлтя -синин деканы (2001 илдян), щямчинин Азярб. тарихи вя тарихин тядриси методикасы кафедрасынын мцдиридир (2010 илдян). 60-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир.