Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DƏRNƏGÜL

  ДЯРНЯЭЦЛ – Бакынын Бинягяди р-нунун ш. щиссясиндя гядим ярази. Индики Зийа Бцнйадов (кечмиш Дярняэцл) проспектиндян шм.-да йерляшир. “Д.” сюзцнцн мяншяйи щаггында мцхтялиф фикирляр мювъуддур: дямйя (суварылмайан) якин йери, мал-гара сцрцляринин сахландыьы йер, эедиш-эялиш цчцн йарарлы йол. Бязи тядгигатчылар бу ады мянбялярдя раст эялинян “Дяляннаур” топониминин Дярниэюл/Д. варианты щесаб едирляр; яразидя чохлу эюллярин олмасы иля ялагядар “Д.” сюзцнцн “бюйцк эюл” кими изащы да мювъуддур. Щазырда Д. яразисиндя з-длар, елм, истещсалат, мядяни-маариф мцяссисяляри, йашайыш массиви вар. 2011 илдя Бакы метрополитенинин “Дярняэцл” ст. истисмара верилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DƏRNƏGÜL

  ДЯРНЯЭЦЛ – Бакынын Бинягяди р-нунун ш. щиссясиндя гядим ярази. Индики Зийа Бцнйадов (кечмиш Дярняэцл) проспектиндян шм.-да йерляшир. “Д.” сюзцнцн мяншяйи щаггында мцхтялиф фикирляр мювъуддур: дямйя (суварылмайан) якин йери, мал-гара сцрцляринин сахландыьы йер, эедиш-эялиш цчцн йарарлы йол. Бязи тядгигатчылар бу ады мянбялярдя раст эялинян “Дяляннаур” топониминин Дярниэюл/Д. варианты щесаб едирляр; яразидя чохлу эюллярин олмасы иля ялагядар “Д.” сюзцнцн “бюйцк эюл” кими изащы да мювъуддур. Щазырда Д. яразисиндя з-длар, елм, истещсалат, мядяни-маариф мцяссисяляри, йашайыш массиви вар. 2011 илдя Бакы метрополитенинин “Дярняэцл” ст. истисмара верилмишдир.

  DƏRNƏGÜL

  ДЯРНЯЭЦЛ – Бакынын Бинягяди р-нунун ш. щиссясиндя гядим ярази. Индики Зийа Бцнйадов (кечмиш Дярняэцл) проспектиндян шм.-да йерляшир. “Д.” сюзцнцн мяншяйи щаггында мцхтялиф фикирляр мювъуддур: дямйя (суварылмайан) якин йери, мал-гара сцрцляринин сахландыьы йер, эедиш-эялиш цчцн йарарлы йол. Бязи тядгигатчылар бу ады мянбялярдя раст эялинян “Дяляннаур” топониминин Дярниэюл/Д. варианты щесаб едирляр; яразидя чохлу эюллярин олмасы иля ялагядар “Д.” сюзцнцн “бюйцк эюл” кими изащы да мювъуддур. Щазырда Д. яразисиндя з-длар, елм, истещсалат, мядяни-маариф мцяссисяляри, йашайыш массиви вар. 2011 илдя Бакы метрополитенинин “Дярняэцл” ст. истисмара верилмишдир.