Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞƏLİYEV Baxşəli Həsən oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Бахшяли Щясян оьлу (20.8.1920, Бярдя ш. – 12.11.1987, Бакы) – Азярб. Респ. ямякдар игтисадчысы. Гори ш.-ндяки Малиййя Ин-туну битирмишдир. Азярб. ССР Малиййя Назирлийинин Бярдя, Йевлах р-нлары цзря баш нязарятчи-мцфяттиши (1944–54), Малиййя Назирлийиндя баш нязарятчи-мцфяттиш, шюбя мцдири (1954–61), Баш Дювлят Сы ьорта Идарясинин ряиси (1961–68) ишлямиш, 1968 илдя малиййя назиринин биринъи мцавини, 1970–87 иллярдя малиййя назири олмуш-
  дур. “Гырмызы Ямяк Байраьы” ордени иля тялтиф едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞƏLİYEV Baxşəli Həsən oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Бахшяли Щясян оьлу (20.8.1920, Бярдя ш. – 12.11.1987, Бакы) – Азярб. Респ. ямякдар игтисадчысы. Гори ш.-ндяки Малиййя Ин-туну битирмишдир. Азярб. ССР Малиййя Назирлийинин Бярдя, Йевлах р-нлары цзря баш нязарятчи-мцфяттиши (1944–54), Малиййя Назирлийиндя баш нязарятчи-мцфяттиш, шюбя мцдири (1954–61), Баш Дювлят Сы ьорта Идарясинин ряиси (1961–68) ишлямиш, 1968 илдя малиййя назиринин биринъи мцавини, 1970–87 иллярдя малиййя назири олмуш-
  дур. “Гырмызы Ямяк Байраьы” ордени иля тялтиф едилмишдир.

  BAXŞƏLİYEV Baxşəli Həsən oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Бахшяли Щясян оьлу (20.8.1920, Бярдя ш. – 12.11.1987, Бакы) – Азярб. Респ. ямякдар игтисадчысы. Гори ш.-ндяки Малиййя Ин-туну битирмишдир. Азярб. ССР Малиййя Назирлийинин Бярдя, Йевлах р-нлары цзря баш нязарятчи-мцфяттиши (1944–54), Малиййя Назирлийиндя баш нязарятчи-мцфяттиш, шюбя мцдири (1954–61), Баш Дювлят Сы ьорта Идарясинин ряиси (1961–68) ишлямиш, 1968 илдя малиййя назиринин биринъи мцавини, 1970–87 иллярдя малиййя назири олмуш-
  дур. “Гырмызы Ямяк Байраьы” ордени иля тялтиф едилмишдир.