Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DƏRYAYEV

  ДЯРЙАЙЕВ Хыдыр (1905, индики Мары вил.-нин Ягригузер к. – 1988, Aшqabad) – тцркмян йазычысы. Тцр. ССР халг йазычысы (1967), Тцр. ССР ЕА м. цзвц (1969). Мары вя Дашкянд шяhяrляриндя али pedaqoji тящсил алмышдыр. Тцркмян дилинин грамматикасына даир дярсликлярин, илк “Авропалылар цчцн тцркмян дили” дярслийинин, “Тцркмян дили тарихиндян очеркляр” китабынын бир нечя бюлмясиниn мцяллифидир. “Ганлы ъайнаглардан” (1934) ясяри иля тцркмян ядябиййатында роман жанрынын ясасыны гоймушдур. “Игбал” (китаб 1–4, 1960–71), “Човьун” (1974) romanlarы, “Игбал” (1961, ейниадлы романын мотивляри ясасында), “Мещри” (1963), “Арзу” (1965), “Хоъанепес” (1968) пйесляри вар. 1943 илдя repressiyaya mяruz qalmыш, щябс едилмишдир. 1956 илдя щябсдян азад олундугдан сонра Мяхдумгулу ад. Тцр. ЕА Дил вя Ядябиййат Ин-тунда ишлямишdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DƏRYAYEV

  ДЯРЙАЙЕВ Хыдыр (1905, индики Мары вил.-нин Ягригузер к. – 1988, Aшqabad) – тцркмян йазычысы. Тцр. ССР халг йазычысы (1967), Тцр. ССР ЕА м. цзвц (1969). Мары вя Дашкянд шяhяrляриндя али pedaqoji тящсил алмышдыр. Тцркмян дилинин грамматикасына даир дярсликлярин, илк “Авропалылар цчцн тцркмян дили” дярслийинин, “Тцркмян дили тарихиндян очеркляр” китабынын бир нечя бюлмясиниn мцяллифидир. “Ганлы ъайнаглардан” (1934) ясяри иля тцркмян ядябиййатында роман жанрынын ясасыны гоймушдур. “Игбал” (китаб 1–4, 1960–71), “Човьун” (1974) romanlarы, “Игбал” (1961, ейниадлы романын мотивляри ясасында), “Мещри” (1963), “Арзу” (1965), “Хоъанепес” (1968) пйесляри вар. 1943 илдя repressiyaya mяruz qalmыш, щябс едилмишдир. 1956 илдя щябсдян азад олундугдан сонра Мяхдумгулу ад. Тцр. ЕА Дил вя Ядябиййат Ин-тунда ишлямишdir.

  DƏRYAYEV

  ДЯРЙАЙЕВ Хыдыр (1905, индики Мары вил.-нин Ягригузер к. – 1988, Aшqabad) – тцркмян йазычысы. Тцр. ССР халг йазычысы (1967), Тцр. ССР ЕА м. цзвц (1969). Мары вя Дашкянд шяhяrляриндя али pedaqoji тящсил алмышдыр. Тцркмян дилинин грамматикасына даир дярсликлярин, илк “Авропалылар цчцн тцркмян дили” дярслийинин, “Тцркмян дили тарихиндян очеркляр” китабынын бир нечя бюлмясиниn мцяллифидир. “Ганлы ъайнаглардан” (1934) ясяри иля тцркмян ядябиййатында роман жанрынын ясасыны гоймушдур. “Игбал” (китаб 1–4, 1960–71), “Човьун” (1974) romanlarы, “Игбал” (1961, ейниадлы романын мотивляри ясасында), “Мещри” (1963), “Арзу” (1965), “Хоъанепес” (1968) пйесляри вар. 1943 илдя repressiyaya mяruz qalmыш, щябс едилмишдир. 1956 илдя щябсдян азад олундугдан сонра Мяхдумгулу ад. Тцр. ЕА Дил вя Ядябиййат Ин-тунда ишлямишdir.