Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞƏLİYEV Ərəstun Təriş oğlu

       БАХШЯЛИЙЕВ Ярястун Тяриш оьлу (д.17.3.1940, Ъялил абад р-нунун Бясряван к.) – Азярб. психологу, психолоэийа е.д. (1995), проф. (1996). 1964 илдя Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туту (индики АДПУ) битирмишдир. 1967 илдян АДПУ-да мцяллим, баш мцяллим, досент вязифяляриндя чалышмыш, 1992 илдян кафедра мцдиридир.Тядгигатлары Азярб.-да психоложи фикрин инкишафы тарихиня щяср олунмушдур. 

      Я с я р и: Азярбайъанда психоложи фикрин тяшяккцлц, инкишафы вя мцасир вязиййяти. Б., 2008.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞƏLİYEV Ərəstun Təriş oğlu

       БАХШЯЛИЙЕВ Ярястун Тяриш оьлу (д.17.3.1940, Ъялил абад р-нунун Бясряван к.) – Азярб. психологу, психолоэийа е.д. (1995), проф. (1996). 1964 илдя Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туту (индики АДПУ) битирмишдир. 1967 илдян АДПУ-да мцяллим, баш мцяллим, досент вязифяляриндя чалышмыш, 1992 илдян кафедра мцдиридир.Тядгигатлары Азярб.-да психоложи фикрин инкишафы тарихиня щяср олунмушдур. 

      Я с я р и: Азярбайъанда психоложи фикрин тяшяккцлц, инкишафы вя мцасир вязиййяти. Б., 2008.

  BAXŞƏLİYEV Ərəstun Təriş oğlu

       БАХШЯЛИЙЕВ Ярястун Тяриш оьлу (д.17.3.1940, Ъялил абад р-нунун Бясряван к.) – Азярб. психологу, психолоэийа е.д. (1995), проф. (1996). 1964 илдя Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туту (индики АДПУ) битирмишдир. 1967 илдян АДПУ-да мцяллим, баш мцяллим, досент вязифяляриндя чалышмыш, 1992 илдян кафедра мцдиридир.Тядгигатлары Азярб.-да психоложи фикрин инкишафы тарихиня щяср олунмушдур. 

      Я с я р и: Азярбайъанда психоложи фикрин тяшяккцлц, инкишафы вя мцасир вязиййяти. Б., 2008.