Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DƏSTƏ

  щ я р б и д я – 1) дюйцш тапшырыьыны вя йа хцсуси тапшырыглары йериня йетирмяк цчцн нязярдя тутулмуш бюлмя вя щис сялярин мцвяггяти вя йа даими бирляшмяси. Кяшфиййат, щцъум, мцщафизя,мцлки мцдафия, партизан Д.-ляри вя с. олур.2) Сяр щяд гошунларында ялащиддя ясэяри щисся. 3) ЩЩГ-дя ескадрилйа тяркибиня дахил олан тактики бюлмя.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DƏSTƏ

  щ я р б и д я – 1) дюйцш тапшырыьыны вя йа хцсуси тапшырыглары йериня йетирмяк цчцн нязярдя тутулмуш бюлмя вя щис сялярин мцвяггяти вя йа даими бирляшмяси. Кяшфиййат, щцъум, мцщафизя,мцлки мцдафия, партизан Д.-ляри вя с. олур.2) Сяр щяд гошунларында ялащиддя ясэяри щисся. 3) ЩЩГ-дя ескадрилйа тяркибиня дахил олан тактики бюлмя.

  DƏSTƏ

  щ я р б и д я – 1) дюйцш тапшырыьыны вя йа хцсуси тапшырыглары йериня йетирмяк цчцн нязярдя тутулмуш бюлмя вя щис сялярин мцвяггяти вя йа даими бирляшмяси. Кяшфиййат, щцъум, мцщафизя,мцлки мцдафия, партизан Д.-ляри вя с. олур.2) Сяр щяд гошунларында ялащиддя ясэяри щисся. 3) ЩЩГ-дя ескадрилйа тяркибиня дахил олан тактики бюлмя.