Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DƏSTƏ GİL YATAĞI

  Azәrb. Resp. Ordubad r-nu (Nax MR) әrazisindә, Dәstә k.-ndәn 1,5 km q.-dәdir. Geol. quruluşunda Üst Dördüncü dövrün allüvial-prolüvial çöküntülәri – gilcәlәri vә qırmızımtıl-boz rәngli gillәri iştirak edir. Sah. 0,14 km2, faydalı qatın qalınlığı 4,7 m-dir. Gil süxurları kimyәvi vә qranulometrik tәrkibinә görә eynicinslidir. Yatağın sәnaye ehtiyatı 1150 min m3-dir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DƏSTƏ GİL YATAĞI

  Azәrb. Resp. Ordubad r-nu (Nax MR) әrazisindә, Dәstә k.-ndәn 1,5 km q.-dәdir. Geol. quruluşunda Üst Dördüncü dövrün allüvial-prolüvial çöküntülәri – gilcәlәri vә qırmızımtıl-boz rәngli gillәri iştirak edir. Sah. 0,14 km2, faydalı qatın qalınlığı 4,7 m-dir. Gil süxurları kimyәvi vә qranulometrik tәrkibinә görә eynicinslidir. Yatağın sәnaye ehtiyatı 1150 min m3-dir.

  DƏSTƏ GİL YATAĞI

  Azәrb. Resp. Ordubad r-nu (Nax MR) әrazisindә, Dәstә k.-ndәn 1,5 km q.-dәdir. Geol. quruluşunda Üst Dördüncü dövrün allüvial-prolüvial çöküntülәri – gilcәlәri vә qırmızımtıl-boz rәngli gillәri iştirak edir. Sah. 0,14 km2, faydalı qatın qalınlığı 4,7 m-dir. Gil süxurları kimyәvi vә qranulometrik tәrkibinә görә eynicinslidir. Yatağın sәnaye ehtiyatı 1150 min m3-dir.