Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DƏSTƏGİRD

  Yelizavetpol (Gәncә) qub.-nın Zәngәzur qәzasında (9.9.1930 ildәn Qarakilsә, 2.3.1940 ildәn Sisyan r-nu), Bәrgüşad d-rının әtәklәrindә azәrb.-ların yaşadığı kәnd. 1905–06 illәrdә ermәni-daşnak hücumlarına mәruz qalmış, әhalisinin bir hissәsi köçüb Yevlax r-nunun Malbinәsi, Qoyunbinәsi k.-lәrindә mәskunlaşmışdır. 1918 ildә kәnd ermәnilәr tәrәfindәn yenidәn dağıdılmış, әhalisi isә qaçqın düşәrәk Culfa r-nunun Lәkәtağ k.-nә sığınmışdır. Sonradan kәnd әhalisinin bir hissәsi Qubadlı r-nunun Xocahan vә Füzuli r-nu nun Molla Mәhәrrәmli k.-lәrinә köç müşdür. 1921–22 illәrdә әhalinin bir qismi dәdә-baba yurdlarına qayıtmış, kәndi yenidәn bәrpa etmişdir. 1933 ildә baş verәn zәlzәlәdәn sonra kәnddәn 40–50 ailә Cәbrayıl r-nunun İşıqlı k.-ndә mәskunlaş mışdır. 1947 ildә D.-dә mis-molibden mә dә ninin işә salınması ilә әlaqәdar kәnd qәs.-yә çevrilmiş vә buraya xeyli sayda xaric dәn gәlәn ermәni ailәlәri köçürülmüşdür. 1988 ildә D.-in bütün azәrb. әhalisi kәnddәn qovulmuşdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DƏSTƏGİRD

  Yelizavetpol (Gәncә) qub.-nın Zәngәzur qәzasında (9.9.1930 ildәn Qarakilsә, 2.3.1940 ildәn Sisyan r-nu), Bәrgüşad d-rının әtәklәrindә azәrb.-ların yaşadığı kәnd. 1905–06 illәrdә ermәni-daşnak hücumlarına mәruz qalmış, әhalisinin bir hissәsi köçüb Yevlax r-nunun Malbinәsi, Qoyunbinәsi k.-lәrindә mәskunlaşmışdır. 1918 ildә kәnd ermәnilәr tәrәfindәn yenidәn dağıdılmış, әhalisi isә qaçqın düşәrәk Culfa r-nunun Lәkәtağ k.-nә sığınmışdır. Sonradan kәnd әhalisinin bir hissәsi Qubadlı r-nunun Xocahan vә Füzuli r-nu nun Molla Mәhәrrәmli k.-lәrinә köç müşdür. 1921–22 illәrdә әhalinin bir qismi dәdә-baba yurdlarına qayıtmış, kәndi yenidәn bәrpa etmişdir. 1933 ildә baş verәn zәlzәlәdәn sonra kәnddәn 40–50 ailә Cәbrayıl r-nunun İşıqlı k.-ndә mәskunlaş mışdır. 1947 ildә D.-dә mis-molibden mә dә ninin işә salınması ilә әlaqәdar kәnd qәs.-yә çevrilmiş vә buraya xeyli sayda xaric dәn gәlәn ermәni ailәlәri köçürülmüşdür. 1988 ildә D.-in bütün azәrb. әhalisi kәnddәn qovulmuşdur.

  DƏSTƏGİRD

  Yelizavetpol (Gәncә) qub.-nın Zәngәzur qәzasında (9.9.1930 ildәn Qarakilsә, 2.3.1940 ildәn Sisyan r-nu), Bәrgüşad d-rının әtәklәrindә azәrb.-ların yaşadığı kәnd. 1905–06 illәrdә ermәni-daşnak hücumlarına mәruz qalmış, әhalisinin bir hissәsi köçüb Yevlax r-nunun Malbinәsi, Qoyunbinәsi k.-lәrindә mәskunlaşmışdır. 1918 ildә kәnd ermәnilәr tәrәfindәn yenidәn dağıdılmış, әhalisi isә qaçqın düşәrәk Culfa r-nunun Lәkәtağ k.-nә sığınmışdır. Sonradan kәnd әhalisinin bir hissәsi Qubadlı r-nunun Xocahan vә Füzuli r-nu nun Molla Mәhәrrәmli k.-lәrinә köç müşdür. 1921–22 illәrdә әhalinin bir qismi dәdә-baba yurdlarına qayıtmış, kәndi yenidәn bәrpa etmişdir. 1933 ildә baş verәn zәlzәlәdәn sonra kәnddәn 40–50 ailә Cәbrayıl r-nunun İşıqlı k.-ndә mәskunlaş mışdır. 1947 ildә D.-dә mis-molibden mә dә ninin işә salınması ilә әlaqәdar kәnd qәs.-yә çevrilmiş vә buraya xeyli sayda xaric dәn gәlәn ermәni ailәlәri köçürülmüşdür. 1988 ildә D.-in bütün azәrb. әhalisi kәnddәn qovulmuşdur.