Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞƏLİYEV Rza İbrahim oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Рза Ибращим оьлу (22.3.1899, Бакы – 30.1.1992, Бакы) – Азярб. идманчысы. Йунан–Рома эцляши цзря ССРИ ямякдар идман устасы (1943), Азярб. ССР ямякдар мяшгчиси (1962), цмумиттифаг дяряъяли щаким (1961), ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (1969). Азярб. Бядян Тярбийяси Ин- туну (1933) вя Азярб. Дювлят Ун-тинин битирмишдир (1948); ун-тин бядян тярбийяси  кафедрасынын мцдири (1937–65) вязифясиндя ишлямишдир. 20 гат респ. чемпиону олмушдур (1925–45).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞƏLİYEV Rza İbrahim oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Рза Ибращим оьлу (22.3.1899, Бакы – 30.1.1992, Бакы) – Азярб. идманчысы. Йунан–Рома эцляши цзря ССРИ ямякдар идман устасы (1943), Азярб. ССР ямякдар мяшгчиси (1962), цмумиттифаг дяряъяли щаким (1961), ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (1969). Азярб. Бядян Тярбийяси Ин- туну (1933) вя Азярб. Дювлят Ун-тинин битирмишдир (1948); ун-тин бядян тярбийяси  кафедрасынын мцдири (1937–65) вязифясиндя ишлямишдир. 20 гат респ. чемпиону олмушдур (1925–45).

  BAXŞƏLİYEV Rza İbrahim oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Рза Ибращим оьлу (22.3.1899, Бакы – 30.1.1992, Бакы) – Азярб. идманчысы. Йунан–Рома эцляши цзря ССРИ ямякдар идман устасы (1943), Азярб. ССР ямякдар мяшгчиси (1962), цмумиттифаг дяряъяли щаким (1961), ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (1969). Азярб. Бядян Тярбийяси Ин- туну (1933) вя Азярб. Дювлят Ун-тинин битирмишдир (1948); ун-тин бядян тярбийяси  кафедрасынын мцдири (1937–65) вязифясиндя ишлямишдир. 20 гат респ. чемпиону олмушдур (1925–45).