Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞƏLİYEV Vəli Baxşəli oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Вяли Бахшяли оьлу (д.5.6.1955, Азярб. Респ. Кянэярли р-нунун Бюйцк дцз к.) – Азярб. археологу, тарих е.д. (2005), АМЕА-нын м. цзвц (2007). Нах. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1977). Нах. МР Дювлят Тарих Музейиндя експозисийа мцдири (1983–86), АМЕА Реэионал Елми Мяркязиндя Археолоэийа бюлмясинин мцдири (1990–92), елми катиб (1993– 2002), АМЕА Нах. Бюлмясинин Тарих, Етнографийа вя Археолоэийа Ин-тунун елми катиби (2002–2004) олмушдур. Нахчыван яразисиндя йерляшян археоложи абидялярин топлу щалында щазырланыб чап олунмасынарящбярлик етмишдир (1990–95). Тядгигатлары Нах.-ын археоложи абидяляринин, щямчинин бу яразидя йашайан гядим тайфаларын етник мянсубиййятинин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Бир чох елми ясярин, о ъцмлядян 14 китабын мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞƏLİYEV Vəli Baxşəli oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Вяли Бахшяли оьлу (д.5.6.1955, Азярб. Респ. Кянэярли р-нунун Бюйцк дцз к.) – Азярб. археологу, тарих е.д. (2005), АМЕА-нын м. цзвц (2007). Нах. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1977). Нах. МР Дювлят Тарих Музейиндя експозисийа мцдири (1983–86), АМЕА Реэионал Елми Мяркязиндя Археолоэийа бюлмясинин мцдири (1990–92), елми катиб (1993– 2002), АМЕА Нах. Бюлмясинин Тарих, Етнографийа вя Археолоэийа Ин-тунун елми катиби (2002–2004) олмушдур. Нахчыван яразисиндя йерляшян археоложи абидялярин топлу щалында щазырланыб чап олунмасынарящбярлик етмишдир (1990–95). Тядгигатлары Нах.-ын археоложи абидяляринин, щямчинин бу яразидя йашайан гядим тайфаларын етник мянсубиййятинин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Бир чох елми ясярин, о ъцмлядян 14 китабын мцяллифидир.

  BAXŞƏLİYEV Vəli Baxşəli oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Вяли Бахшяли оьлу (д.5.6.1955, Азярб. Респ. Кянэярли р-нунун Бюйцк дцз к.) – Азярб. археологу, тарих е.д. (2005), АМЕА-нын м. цзвц (2007). Нах. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1977). Нах. МР Дювлят Тарих Музейиндя експозисийа мцдири (1983–86), АМЕА Реэионал Елми Мяркязиндя Археолоэийа бюлмясинин мцдири (1990–92), елми катиб (1993– 2002), АМЕА Нах. Бюлмясинин Тарих, Етнографийа вя Археолоэийа Ин-тунун елми катиби (2002–2004) олмушдур. Нахчыван яразисиндя йерляшян археоложи абидялярин топлу щалында щазырланыб чап олунмасынарящбярлик етмишдир (1990–95). Тядгигатлары Нах.-ын археоложи абидяляринин, щямчинин бу яразидя йашайан гядим тайфаларын етник мянсубиййятинин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Бир чох елми ясярин, о ъцмлядян 14 китабын мцяллифидир.