Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞƏLİYEV Yasəf Rəsul oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Йасяф Рясул оьлу (5.2. 1940, Ерм.-ын Гафан р-нунун Кейпяшин к. – 18.4.2012, Бакы) – Азярб. педагогу, педагожи е.д. (2010), ямякдар мцяллим (2012). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1962). 1969 илдян щямин ин-тда мцяллим, баш мцяллим, досент вязифяляриндя ишлямиш, 1999–2012 иллярдя ъябр вя щяндяся кафедрасынын мцдири олмушдур. 60-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян дярслик вя дярс вясаитляринин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞƏLİYEV Yasəf Rəsul oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Йасяф Рясул оьлу (5.2. 1940, Ерм.-ын Гафан р-нунун Кейпяшин к. – 18.4.2012, Бакы) – Азярб. педагогу, педагожи е.д. (2010), ямякдар мцяллим (2012). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1962). 1969 илдян щямин ин-тда мцяллим, баш мцяллим, досент вязифяляриндя ишлямиш, 1999–2012 иллярдя ъябр вя щяндяся кафедрасынын мцдири олмушдур. 60-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян дярслик вя дярс вясаитляринин мцяллифидир.

  BAXŞƏLİYEV Yasəf Rəsul oğlu

  БАХШЯЛИЙЕВ Йасяф Рясул оьлу (5.2. 1940, Ерм.-ын Гафан р-нунун Кейпяшин к. – 18.4.2012, Бакы) – Азярб. педагогу, педагожи е.д. (2010), ямякдар мцяллим (2012). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1962). 1969 илдян щямин ин-тда мцяллим, баш мцяллим, досент вязифяляриндя ишлямиш, 1999–2012 иллярдя ъябр вя щяндяся кафедрасынын мцдири олмушдур. 60-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян дярслик вя дярс вясаитляринин мцяллифидир.