Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞƏLİYEVA Gövhər Baxşəli qızı

  БАХШЯЛИЙЕВА Эювщяр Бахшяли гызы (д.26.11.1954, Бярдя ш.) – Азярб. шяргшцна сы, филолоэийа е.д. (1996), проф. (2000). 1977 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Щямин илдян АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Ин-тун да (1997 илдян директор) чалышыр. “Азярбайъан шяргшцнаслыьы” журналынын баш редакторудур (2009 илдян). Тядгигатлары классик вя мцасир яряб ядябиййатына, ярябдилли Азярб. ядябиййатына вя с. щяср едилмишдир. Яряб ядябиййатындан тяръцмяляри вар. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Азярб. Респ. Милли Мяълисинин (2–4-ъц чаьырыш) депутатыдыр.  

  Я с я р л я р и: Ябдцсся лам ял-Цъейли. Щяйат вя йарадыъылыьы. Б., 1989; Ябцлфя ряъ ял-Ис фащанинин “Няьмяляр китабы” вя классик Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1998; Мцасир Сурийа щекайяси. Б., 2007.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞƏLİYEVA Gövhər Baxşəli qızı

  БАХШЯЛИЙЕВА Эювщяр Бахшяли гызы (д.26.11.1954, Бярдя ш.) – Азярб. шяргшцна сы, филолоэийа е.д. (1996), проф. (2000). 1977 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Щямин илдян АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Ин-тун да (1997 илдян директор) чалышыр. “Азярбайъан шяргшцнаслыьы” журналынын баш редакторудур (2009 илдян). Тядгигатлары классик вя мцасир яряб ядябиййатына, ярябдилли Азярб. ядябиййатына вя с. щяср едилмишдир. Яряб ядябиййатындан тяръцмяляри вар. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Азярб. Респ. Милли Мяълисинин (2–4-ъц чаьырыш) депутатыдыр.  

  Я с я р л я р и: Ябдцсся лам ял-Цъейли. Щяйат вя йарадыъылыьы. Б., 1989; Ябцлфя ряъ ял-Ис фащанинин “Няьмяляр китабы” вя классик Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1998; Мцасир Сурийа щекайяси. Б., 2007.

  BAXŞƏLİYEVA Gövhər Baxşəli qızı

  БАХШЯЛИЙЕВА Эювщяр Бахшяли гызы (д.26.11.1954, Бярдя ш.) – Азярб. шяргшцна сы, филолоэийа е.д. (1996), проф. (2000). 1977 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир. Щямин илдян АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Ин-тун да (1997 илдян директор) чалышыр. “Азярбайъан шяргшцнаслыьы” журналынын баш редакторудур (2009 илдян). Тядгигатлары классик вя мцасир яряб ядябиййатына, ярябдилли Азярб. ядябиййатына вя с. щяср едилмишдир. Яряб ядябиййатындан тяръцмяляри вар. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Азярб. Респ. Милли Мяълисинин (2–4-ъц чаьырыш) депутатыдыр.  

  Я с я р л я р и: Ябдцсся лам ял-Цъейли. Щяйат вя йарадыъылыьы. Б., 1989; Ябцлфя ряъ ял-Ис фащанинин “Няьмяляр китабы” вя классик Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1998; Мцасир Сурийа щекайяси. Б., 2007.