Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DHARMAŞASTRALAR

  (санскритъя дщарма ъастра) – дщармада нясищятлярдян ибарят гядим щинд топлулары. Бращман ларын яввялъя юз шаэирдляри цчцн тяртиб етдикляри Д. заман кечдикъя мютябяр щцгуг мянбяляри кими гябул едилмишдир. Дщармада нясищятлярин ян мяшщур топлусу Манавадщармашастрадыр (бах Ману ганунлары). Дщармаларын шярщи, демяк олар ки, щямишя адят щцгугуну да юзцндя ещтива едян адят вя янянялярин шярщи иля узлашырды; дщармалар, диндар щиндли цчцн эцндялик лазым олан гайда вя нясищятлярля бярабяр, мящкямяйя мцраъият цчцн формал ясаслары, мцлкиййят ялдяетмя цсулларыны, щямчинин зярури мцдафиянин шяртлярини вя нятиъялярини мцяййянляшдирир. Д. нясищятлярин икимисралыг шеир формасын да (шлок) гялямя алынмыш сон нювцдцр. Дщарма принсипляри щиндлилярин дцнйаэюрцшляриня вя шяхси мцнасибятляриня, о ъцмлядян щцгуг мцнасибятляриня тясир эюстярмякдя давам едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DHARMAŞASTRALAR

  (санскритъя дщарма ъастра) – дщармада нясищятлярдян ибарят гядим щинд топлулары. Бращман ларын яввялъя юз шаэирдляри цчцн тяртиб етдикляри Д. заман кечдикъя мютябяр щцгуг мянбяляри кими гябул едилмишдир. Дщармада нясищятлярин ян мяшщур топлусу Манавадщармашастрадыр (бах Ману ганунлары). Дщармаларын шярщи, демяк олар ки, щямишя адят щцгугуну да юзцндя ещтива едян адят вя янянялярин шярщи иля узлашырды; дщармалар, диндар щиндли цчцн эцндялик лазым олан гайда вя нясищятлярля бярабяр, мящкямяйя мцраъият цчцн формал ясаслары, мцлкиййят ялдяетмя цсулларыны, щямчинин зярури мцдафиянин шяртлярини вя нятиъялярини мцяййянляшдирир. Д. нясищятлярин икимисралыг шеир формасын да (шлок) гялямя алынмыш сон нювцдцр. Дщарма принсипляри щиндлилярин дцнйаэюрцшляриня вя шяхси мцнасибятляриня, о ъцмлядян щцгуг мцнасибятляриня тясир эюстярмякдя давам едир.

  DHARMAŞASTRALAR

  (санскритъя дщарма ъастра) – дщармада нясищятлярдян ибарят гядим щинд топлулары. Бращман ларын яввялъя юз шаэирдляри цчцн тяртиб етдикляри Д. заман кечдикъя мютябяр щцгуг мянбяляри кими гябул едилмишдир. Дщармада нясищятлярин ян мяшщур топлусу Манавадщармашастрадыр (бах Ману ганунлары). Дщармаларын шярщи, демяк олар ки, щямишя адят щцгугуну да юзцндя ещтива едян адят вя янянялярин шярщи иля узлашырды; дщармалар, диндар щиндли цчцн эцндялик лазым олан гайда вя нясищятлярля бярабяр, мящкямяйя мцраъият цчцн формал ясаслары, мцлкиййят ялдяетмя цсулларыны, щямчинин зярури мцдафиянин шяртлярини вя нятиъялярини мцяййянляшдирир. Д. нясищятлярин икимисралыг шеир формасын да (шлок) гялямя алынмыш сон нювцдцр. Дщарма принсипляри щиндлилярин дцнйаэюрцшляриня вя шяхси мцнасибятляриня, о ъцмлядян щцгуг мцнасибятляриня тясир эюстярмякдя давам едир.