Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOMETEOROLOGİYA


  БИОМЕТЕОРÓЛОЭИЙА (био…+ йун. метеора – атмосфер вя сяма щадисяляри + …лоэийа) – Йер атмосфериндя метеороложи вя кимйяви просес вя щадисялярля ъанлы организмляр арасындакы гаршылыглы ялагядян бящс едян елм. Б.-да щава вя иглимин биоложи тясириня хцсуси диггят верилир. Б.-нын ясас тяркиб щиссясини иглимин ъанлы алямя тясирини юйрянян, агроиглимшцнаслыг вя тибби иглимшцнаслыг кими бюлмяляря айрылан биоиглимшцнаслыг тяшкил едир. Инсан биометеоролоэийасы (бура шящяр биометеоролоэийасы, дяниз биометеоролоэийасы, космик биометеоролоэийа вя с. дахилдир), битки биометеоролоэийасы вя щейван биометеоролоэийасы Б.-нын ясас бюлмяляридир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOMETEOROLOGİYA


  БИОМЕТЕОРÓЛОЭИЙА (био…+ йун. метеора – атмосфер вя сяма щадисяляри + …лоэийа) – Йер атмосфериндя метеороложи вя кимйяви просес вя щадисялярля ъанлы организмляр арасындакы гаршылыглы ялагядян бящс едян елм. Б.-да щава вя иглимин биоложи тясириня хцсуси диггят верилир. Б.-нын ясас тяркиб щиссясини иглимин ъанлы алямя тясирини юйрянян, агроиглимшцнаслыг вя тибби иглимшцнаслыг кими бюлмяляря айрылан биоиглимшцнаслыг тяшкил едир. Инсан биометеоролоэийасы (бура шящяр биометеоролоэийасы, дяниз биометеоролоэийасы, космик биометеоролоэийа вя с. дахилдир), битки биометеоролоэийасы вя щейван биометеоролоэийасы Б.-нын ясас бюлмяляридир.

  BİOMETEOROLOGİYA


  БИОМЕТЕОРÓЛОЭИЙА (био…+ йун. метеора – атмосфер вя сяма щадисяляри + …лоэийа) – Йер атмосфериндя метеороложи вя кимйяви просес вя щадисялярля ъанлы организмляр арасындакы гаршылыглы ялагядян бящс едян елм. Б.-да щава вя иглимин биоложи тясириня хцсуси диггят верилир. Б.-нын ясас тяркиб щиссясини иглимин ъанлы алямя тясирини юйрянян, агроиглимшцнаслыг вя тибби иглимшцнаслыг кими бюлмяляря айрылан биоиглимшцнаслыг тяшкил едир. Инсан биометеоролоэийасы (бура шящяр биометеоролоэийасы, дяниз биометеоролоэийасы, космик биометеоролоэийа вя с. дахилдир), битки биометеоролоэийасы вя щейван биометеоролоэийасы Б.-нын ясас бюлмяляридир.