Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞIZADƏ Əmir Əliməmməd oğlu

  БАХШЫЗАДЯ Ямир Ялимяммяд оьлу (2.2.1915, Бакы – 15.12.1995, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1968), проф.(1971). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1939). Цмумиттифаг Елми Тядгигат Олефинляр Ин-тунда директор (1952–63), директор мцавини (1963–76), сектор мцдири (1976–86), лабораторийа мцдири (1986–95) вязифяляриндя чалышмышдыр. Тядгигатлары ароматик карбощидроэенлярин алкилляшмя просесляринин тядгиги вя катализаторларын сынагдан кечирилмяси сащясиндядир. 140 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞIZADƏ Əmir Əliməmməd oğlu

  БАХШЫЗАДЯ Ямир Ялимяммяд оьлу (2.2.1915, Бакы – 15.12.1995, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1968), проф.(1971). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1939). Цмумиттифаг Елми Тядгигат Олефинляр Ин-тунда директор (1952–63), директор мцавини (1963–76), сектор мцдири (1976–86), лабораторийа мцдири (1986–95) вязифяляриндя чалышмышдыр. Тядгигатлары ароматик карбощидроэенлярин алкилляшмя просесляринин тядгиги вя катализаторларын сынагдан кечирилмяси сащясиндядир. 140 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  BAXŞIZADƏ Əmir Əliməmməd oğlu

  БАХШЫЗАДЯ Ямир Ялимяммяд оьлу (2.2.1915, Бакы – 15.12.1995, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1968), проф.(1971). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1939). Цмумиттифаг Елми Тядгигат Олефинляр Ин-тунда директор (1952–63), директор мцавини (1963–76), сектор мцдири (1976–86), лабораторийа мцдири (1986–95) вязифяляриндя чалышмышдыр. Тядгигатлары ароматик карбощидроэенлярин алкилляшмя просесляринин тядгиги вя катализаторларын сынагдан кечирилмяси сащясиндядир. 140 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.