Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOMETRİK İDENTİFİKASİYA


  БИОМЕТРИК ИДЕНТИФИКАСИЙА, щесаблама техникасында – иъазясиз мцраъиятлярдян мцдафия мягсядиля компцтер системиня эириш заманы инсанын биоложи хцсусиййятляри ясасында истифадячини идентификасийа (таныма) цсулларынын мяъмусу. Инсанын бармаг изляри, эюзцн торлу, йахуд гцзещ гишасы, защири эюрцнцшц вя йа сяси идентификасийа предмети кими сечиля билир. Б.и. цчцн бармаг излярини (дактилоскопик) вя эюзцн торлу, йахуд гцзещ гишасыны охуйан сканерляр, верилянляр базасында истифадячинин атрибуту олан бармаг изляри шаблону, идентификасийа системи (мяс., пластик карт) вя с.-дян истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOMETRİK İDENTİFİKASİYA


  БИОМЕТРИК ИДЕНТИФИКАСИЙА, щесаблама техникасында – иъазясиз мцраъиятлярдян мцдафия мягсядиля компцтер системиня эириш заманы инсанын биоложи хцсусиййятляри ясасында истифадячини идентификасийа (таныма) цсулларынын мяъмусу. Инсанын бармаг изляри, эюзцн торлу, йахуд гцзещ гишасы, защири эюрцнцшц вя йа сяси идентификасийа предмети кими сечиля билир. Б.и. цчцн бармаг излярини (дактилоскопик) вя эюзцн торлу, йахуд гцзещ гишасыны охуйан сканерляр, верилянляр базасында истифадячинин атрибуту олан бармаг изляри шаблону, идентификасийа системи (мяс., пластик карт) вя с.-дян истифадя едилир.

  BİOMETRİK İDENTİFİKASİYA


  БИОМЕТРИК ИДЕНТИФИКАСИЙА, щесаблама техникасында – иъазясиз мцраъиятлярдян мцдафия мягсядиля компцтер системиня эириш заманы инсанын биоложи хцсусиййятляри ясасында истифадячини идентификасийа (таныма) цсулларынын мяъмусу. Инсанын бармаг изляри, эюзцн торлу, йахуд гцзещ гишасы, защири эюрцнцшц вя йа сяси идентификасийа предмети кими сечиля билир. Б.и. цчцн бармаг излярини (дактилоскопик) вя эюзцн торлу, йахуд гцзещ гишасыны охуйан сканерляр, верилянляр базасында истифадячинин атрибуту олан бармаг изляри шаблону, идентификасийа системи (мяс., пластик карт) вя с.-дян истифадя едилир.