Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞİYEV Bahadur Ələkbər oğlu

  БАХШИЙЕВ Бащадур Ялякбяр оьлу (д.26.12.1932, Ордубад) – Азярб. рентэенологу, тибб е.д. (1969), проф. (1970). Азярб. Респ. ямякдар щякими (1981) вя ямякдар мцяллими (2010). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики АТУ) битирмишдир (1955). Ордубад шящяр хястяханасында рентэенолог вя поликлиника мцдири (1955–58) ишлямиш, 1959 илдян АТУ-нун шца диагностикасы вя терапийасы кафедрасында чалышмыш, 1969 илдян кафедра мцдири, 1983– 89 иллярдя декан олмуш, 1992 илдян Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин баш рентэенологу вя радиологудур. Тядгигатлары аь ъийяр, галханабянзяр вязи, гыртлаг, гара ъийяр хястяликляринин еркян диагностикасы мясяляляриня щяср едилмишдир. 300-я гядяр елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя дярслийин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞİYEV Bahadur Ələkbər oğlu

  БАХШИЙЕВ Бащадур Ялякбяр оьлу (д.26.12.1932, Ордубад) – Азярб. рентэенологу, тибб е.д. (1969), проф. (1970). Азярб. Респ. ямякдар щякими (1981) вя ямякдар мцяллими (2010). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики АТУ) битирмишдир (1955). Ордубад шящяр хястяханасында рентэенолог вя поликлиника мцдири (1955–58) ишлямиш, 1959 илдян АТУ-нун шца диагностикасы вя терапийасы кафедрасында чалышмыш, 1969 илдян кафедра мцдири, 1983– 89 иллярдя декан олмуш, 1992 илдян Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин баш рентэенологу вя радиологудур. Тядгигатлары аь ъийяр, галханабянзяр вязи, гыртлаг, гара ъийяр хястяликляринин еркян диагностикасы мясяляляриня щяср едилмишдир. 300-я гядяр елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя дярслийин мцяллифидир.

  BAXŞİYEV Bahadur Ələkbər oğlu

  БАХШИЙЕВ Бащадур Ялякбяр оьлу (д.26.12.1932, Ордубад) – Азярб. рентэенологу, тибб е.д. (1969), проф. (1970). Азярб. Респ. ямякдар щякими (1981) вя ямякдар мцяллими (2010). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики АТУ) битирмишдир (1955). Ордубад шящяр хястяханасында рентэенолог вя поликлиника мцдири (1955–58) ишлямиш, 1959 илдян АТУ-нун шца диагностикасы вя терапийасы кафедрасында чалышмыш, 1969 илдян кафедра мцдири, 1983– 89 иллярдя декан олмуш, 1992 илдян Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин баш рентэенологу вя радиологудур. Тядгигатлары аь ъийяр, галханабянзяр вязи, гыртлаг, гара ъийяр хястяликляринин еркян диагностикасы мясяляляриня щяср едилмишдир. 300-я гядяр елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя дярслийин мцяллифидир.