Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)

    ъянуби щун шанйуйу [59–63], Бинин (бах Би) оьлу. Тахта чыхдыгдан сонра Щайтуншичжухоу Ди адыны гябул етмишди. 62 илдя шимали щуннулар Йунчжундакы Уйуана щцъум етмиш вя Йуанйана гядяр ирялилямишдиляр. Сихе щюкмдары Ма Нанын гошунлары йетишянядяк Д. шимали щуннуларын щцъумуну дяф етмяйя наил олмушду. Юлцмцндян сонра тахтда ону Су явяз етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV

    ъянуби щун шанйуйу [59–63], Бинин (бах Би) оьлу. Тахта чыхдыгдан сонра Щайтуншичжухоу Ди адыны гябул етмишди. 62 илдя шимали щуннулар Йунчжундакы Уйуана щцъум етмиш вя Йуанйана гядяр ирялилямишдиляр. Сихе щюкмдары Ма Нанын гошунлары йетишянядяк Д. шимали щуннуларын щцъумуну дяф етмяйя наил олмушду. Юлцмцндян сонра тахтда ону Су явяз етмишдир.

    ъянуби щун шанйуйу [59–63], Бинин (бах Би) оьлу. Тахта чыхдыгдан сонра Щайтуншичжухоу Ди адыны гябул етмишди. 62 илдя шимали щуннулар Йунчжундакы Уйуана щцъум етмиш вя Йуанйана гядяр ирялилямишдиляр. Сихе щюкмдары Ма Нанын гошунлары йетишянядяк Д. шимали щуннуларын щцъумуну дяф етмяйя наил олмушду. Юлцмцндян сонра тахтда ону Су явяз етмишдир.