Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİAFİLM

  DИAFİLM (yun. σιά – baшdan axыradяk keчidi bildirяn sюzюnц + film) – foto, yaxud kino lentindя mцяyyяn ardыcыllыqla yerlяшdirilmiш (цmumi mюvzunu яhatя edяn) aь-qara vя ya rяngli fotoqrafik tяsvirlяrin (fotoшяkillяrin) pozitivlяri seriyasы. Tяsvirlяrя baxmaq цчцn onlar fиlmoskop, yaxud diaproyektor vasitяsilя ekrana proyeksiyalanыr. Fotoшяkillяr (D.-in kadrlarы) titrlяrlя, bяzяn dя diktor mяtni, musiqi vя ya baшqa sяslяr yazыlmыш fonoqram ilя tяchiz olunur. D.-dяn tяdris, mцhazirя vя tябliьat iшlяrindя kюmяkчi vasitя kimi istifadя edilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİAFİLM

  DИAFİLM (yun. σιά – baшdan axыradяk keчidi bildirяn sюzюnц + film) – foto, yaxud kino lentindя mцяyyяn ardыcыllыqla yerlяшdirilmiш (цmumi mюvzunu яhatя edяn) aь-qara vя ya rяngli fotoqrafik tяsvirlяrin (fotoшяkillяrin) pozitivlяri seriyasы. Tяsvirlяrя baxmaq цчцn onlar fиlmoskop, yaxud diaproyektor vasitяsilя ekrana proyeksiyalanыr. Fotoшяkillяr (D.-in kadrlarы) titrlяrlя, bяzяn dя diktor mяtni, musiqi vя ya baшqa sяslяr yazыlmыш fonoqram ilя tяchiz olunur. D.-dяn tяdris, mцhazirя vя tябliьat iшlяrindя kюmяkчi vasitя kimi istifadя edilir.

  DİAFİLM

  DИAFİLM (yun. σιά – baшdan axыradяk keчidi bildirяn sюzюnц + film) – foto, yaxud kino lentindя mцяyyяn ardыcыllыqla yerlяшdirilmiш (цmumi mюvzunu яhatя edяn) aь-qara vя ya rяngli fotoqrafik tяsvirlяrin (fotoшяkillяrin) pozitivlяri seriyasы. Tяsvirlяrя baxmaq цчцn onlar fиlmoskop, yaxud diaproyektor vasitяsilя ekrana proyeksiyalanыr. Fotoшяkillяr (D.-in kadrlarы) titrlяrlя, bяzяn dя diktor mяtni, musiqi vя ya baшqa sяslяr yazыlmыш fonoqram ilя tяchiz olunur. D.-dяn tяdris, mцhazirя vя tябliьat iшlяrindя kюmяkчi vasitя kimi istifadя edilir.