Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞƏLİYEV Muradəli Məmməd oğlu 

  БАХШИЙЕВ Мурадяли Мяммяд оьлу (д.21.4.1953, Бакы) – Азярб. кардиологу, тибб е.д. (2004), проф. (2007). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики АТУ) битир-
  мишдир (1976). 1987 илдян АТУ-нун дахили хястяликляр вя реаниматолоэийа кафедрасында ишляйир. Тядгигатлары кардиолоэийанын артериал щипертензийа, функсионал
  диагностика, аритмийа вя цряк чатышмазлыьы мясяляляриня щяср едилмишдир. 80-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.
  Я с я р и: Клиник електрокардиостимулйасийа. Б.,2006.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞƏLİYEV Muradəli Məmməd oğlu 

  БАХШИЙЕВ Мурадяли Мяммяд оьлу (д.21.4.1953, Бакы) – Азярб. кардиологу, тибб е.д. (2004), проф. (2007). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики АТУ) битир-
  мишдир (1976). 1987 илдян АТУ-нун дахили хястяликляр вя реаниматолоэийа кафедрасында ишляйир. Тядгигатлары кардиолоэийанын артериал щипертензийа, функсионал
  диагностика, аритмийа вя цряк чатышмазлыьы мясяляляриня щяср едилмишдир. 80-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.
  Я с я р и: Клиник електрокардиостимулйасийа. Б.,2006.

  BAXŞƏLİYEV Muradəli Məmməd oğlu 

  БАХШИЙЕВ Мурадяли Мяммяд оьлу (д.21.4.1953, Бакы) – Азярб. кардиологу, тибб е.д. (2004), проф. (2007). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики АТУ) битир-
  мишдир (1976). 1987 илдян АТУ-нун дахили хястяликляр вя реаниматолоэийа кафедрасында ишляйир. Тядгигатлары кардиолоэийанын артериал щипертензийа, функсионал
  диагностика, аритмийа вя цряк чатышмазлыьы мясяляляриня щяср едилмишдир. 80-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.
  Я с я р и: Клиник електрокардиостимулйасийа. Б.,2006.