Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİAGENEZ

  DİAGENÉZ (yun. δια... – burada işin başa çatdırılmasını bildirәn söz önü + γένεσις – yaranma, mәnşә) – Yer qabığının üst zonasında dağ әmәlә gәtirәn qüvvәlәrin vә yerin daxili istiliyinin iştirakı olmadan, çökün- tülәrin süxurlara çevrilmәsinә şәrait yaradan kimyәvi, fiziki, biokimyәvi vә biol. proseslәr. D. anlayışını elmә 1888 ildә alman geoloqu V.Gümbel daxil etmişdir. O, D.-i çöküntünün ilk görkәmindәn metamorfik süxura çevrilmәsinәdәk olan bütün dәyişikliklәrin mәcmusu hesab etmişdir. Sonralar alman geoloqu Y.Valter, rus geoloqu A.Y.Fersman vә b. göstәrmişlәr ki, D. çöküntünün yalnız çökmә süxura çevrilmәsidir. Çökmә süxurun sonrakı dәyişikliklәri katagenezmetagenez mәrhәlәlәrinә daxildir. D.-dә çöküntünün tәrkib hissәsi ilә әtraf mühit bir-birinә tәsir edir vә onların arasında fiziki-kimyәvi tarazlıq pozulur. D.-ә çöküntülәrin sıxlaşması, susuzlaşması, sementlәşmәsi, qismәn kristallaşması vә s. aiddir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİAGENEZ

  DİAGENÉZ (yun. δια... – burada işin başa çatdırılmasını bildirәn söz önü + γένεσις – yaranma, mәnşә) – Yer qabığının üst zonasında dağ әmәlә gәtirәn qüvvәlәrin vә yerin daxili istiliyinin iştirakı olmadan, çökün- tülәrin süxurlara çevrilmәsinә şәrait yaradan kimyәvi, fiziki, biokimyәvi vә biol. proseslәr. D. anlayışını elmә 1888 ildә alman geoloqu V.Gümbel daxil etmişdir. O, D.-i çöküntünün ilk görkәmindәn metamorfik süxura çevrilmәsinәdәk olan bütün dәyişikliklәrin mәcmusu hesab etmişdir. Sonralar alman geoloqu Y.Valter, rus geoloqu A.Y.Fersman vә b. göstәrmişlәr ki, D. çöküntünün yalnız çökmә süxura çevrilmәsidir. Çökmә süxurun sonrakı dәyişikliklәri katagenezmetagenez mәrhәlәlәrinә daxildir. D.-dә çöküntünün tәrkib hissәsi ilә әtraf mühit bir-birinә tәsir edir vә onların arasında fiziki-kimyәvi tarazlıq pozulur. D.-ә çöküntülәrin sıxlaşması, susuzlaşması, sementlәşmәsi, qismәn kristallaşması vә s. aiddir.

  DİAGENEZ

  DİAGENÉZ (yun. δια... – burada işin başa çatdırılmasını bildirәn söz önü + γένεσις – yaranma, mәnşә) – Yer qabığının üst zonasında dağ әmәlә gәtirәn qüvvәlәrin vә yerin daxili istiliyinin iştirakı olmadan, çökün- tülәrin süxurlara çevrilmәsinә şәrait yaradan kimyәvi, fiziki, biokimyәvi vә biol. proseslәr. D. anlayışını elmә 1888 ildә alman geoloqu V.Gümbel daxil etmişdir. O, D.-i çöküntünün ilk görkәmindәn metamorfik süxura çevrilmәsinәdәk olan bütün dәyişikliklәrin mәcmusu hesab etmişdir. Sonralar alman geoloqu Y.Valter, rus geoloqu A.Y.Fersman vә b. göstәrmişlәr ki, D. çöküntünün yalnız çökmә süxura çevrilmәsidir. Çökmә süxurun sonrakı dәyişikliklәri katagenezmetagenez mәrhәlәlәrinә daxildir. D.-dә çöküntünün tәrkib hissәsi ilә әtraf mühit bir-birinә tәsir edir vә onların arasında fiziki-kimyәvi tarazlıq pozulur. D.-ә çöküntülәrin sıxlaşması, susuzlaşması, sementlәşmәsi, qismәn kristallaşması vә s. aiddir.