Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİAXÇAY MİS-PORFİR YATAĞI

  DİAXÇAY MİS-PORFİR YATAĞI – Azәrb. Resp. Ordubad r-nu (Nax. MR) әrazisindә, Nüsnüs k.-ndәn 1,5 km şm.-ş.-dә, Zәngәzur silsilәsinin c.-q. yamacında, dәniz sәviyyәsindәn 2000–2500 m hünd.-dәdir. Mehri-Ordubad plutonunun iki intruziv kompleksinin – qabbro-qranodiorit vә monsonit-qranodiorit-porfirin tәmasında yerlәşir. Geol. quruluşunda qabbro, qabbro-diorit, diorit, qranodiorit, kvars-siyenitdiorit süxurları, hәmçinin qranodiorit-porfir daykaları iştirak edir. İki texnoloji filiz tipi (ştokverk vә damar) mәlumdur. Ştokverk tipli filizlәrdә mis 0,06–2,25%, molibden 0,01–0,31%, damar tipli filizlәrdә mis 0,01–0,85%, molibden 0,01–0,27%-dir. Әsas filiz mineralları: pirit, xalkopirit, molibdenit, misin törәmә mineralları.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİAXÇAY MİS-PORFİR YATAĞI

  DİAXÇAY MİS-PORFİR YATAĞI – Azәrb. Resp. Ordubad r-nu (Nax. MR) әrazisindә, Nüsnüs k.-ndәn 1,5 km şm.-ş.-dә, Zәngәzur silsilәsinin c.-q. yamacında, dәniz sәviyyәsindәn 2000–2500 m hünd.-dәdir. Mehri-Ordubad plutonunun iki intruziv kompleksinin – qabbro-qranodiorit vә monsonit-qranodiorit-porfirin tәmasında yerlәşir. Geol. quruluşunda qabbro, qabbro-diorit, diorit, qranodiorit, kvars-siyenitdiorit süxurları, hәmçinin qranodiorit-porfir daykaları iştirak edir. İki texnoloji filiz tipi (ştokverk vә damar) mәlumdur. Ştokverk tipli filizlәrdә mis 0,06–2,25%, molibden 0,01–0,31%, damar tipli filizlәrdә mis 0,01–0,85%, molibden 0,01–0,27%-dir. Әsas filiz mineralları: pirit, xalkopirit, molibdenit, misin törәmә mineralları.

  DİAXÇAY MİS-PORFİR YATAĞI

  DİAXÇAY MİS-PORFİR YATAĞI – Azәrb. Resp. Ordubad r-nu (Nax. MR) әrazisindә, Nüsnüs k.-ndәn 1,5 km şm.-ş.-dә, Zәngәzur silsilәsinin c.-q. yamacında, dәniz sәviyyәsindәn 2000–2500 m hünd.-dәdir. Mehri-Ordubad plutonunun iki intruziv kompleksinin – qabbro-qranodiorit vә monsonit-qranodiorit-porfirin tәmasında yerlәşir. Geol. quruluşunda qabbro, qabbro-diorit, diorit, qranodiorit, kvars-siyenitdiorit süxurları, hәmçinin qranodiorit-porfir daykaları iştirak edir. İki texnoloji filiz tipi (ştokverk vә damar) mәlumdur. Ştokverk tipli filizlәrdә mis 0,06–2,25%, molibden 0,01–0,31%, damar tipli filizlәrdә mis 0,01–0,85%, molibden 0,01–0,27%-dir. Әsas filiz mineralları: pirit, xalkopirit, molibdenit, misin törәmә mineralları.