Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİAQNOSTİKA MƏRKƏZİ


  ДИАГНОСТИКА МЯРКЯЗИ, Р е с п у б л и к а  Д и а г н о с т и к а  М я р к я з и – юзял тибб мцалиъя-диагностика мцяссисяси. Д.М.-ндя поликлиника, лабораторийа, стасионар, мама-эинеколоэийа, радиолоэийа, ендоскопик диагностика, реанимасийа шюбяляри фяалиййят эюстярир. П о л и к л и н и к а д а цмуми терапийа, ендокринолоэийа, уролоэийа, кардиолоэийа, невролоэийа, ъярращиййя кабинетляри, эинеколоэийа, педиатрийа, ЛОР, офталмолоэийа, УСМ отаглары вар. Л а б о р а т о р и й а д а автомат-щематоложи, биокимйяви, бактериоложи, вирусоложи анализляр апарылыр. С т а с и о н  а р – бирняфярлик 66 палатадан ибарятдир. М а м а -э и н е к о л о ж и шюбядя доьуш залы, ямялиййат отаьы вя неонатоложи бюлмя фяалиййят эюстярир. Р а д и о л о э и й а шюбясиндя кясикли компцтер томографийа, магнит резонанс томографийа, рягямсал рентэенографийа, ултрасяс мцайиняси, анэиографийа щяйата кечирилир. Е н д о с к о п и к  д и а  г н о с т  и к а шюбясиндя мядя-баьырсаг системи, гара ъийяр вя юд йолларынын мцайиняси вя мцалиъяси апарылыр. Р е а н и м а с и й а шюбяси мяркязляшмиш монитор системиня маликдир.

   Республика Диагностика Мяркязи.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİAQNOSTİKA MƏRKƏZİ


  ДИАГНОСТИКА МЯРКЯЗИ, Р е с п у б л и к а  Д и а г н о с т и к а  М я р к я з и – юзял тибб мцалиъя-диагностика мцяссисяси. Д.М.-ндя поликлиника, лабораторийа, стасионар, мама-эинеколоэийа, радиолоэийа, ендоскопик диагностика, реанимасийа шюбяляри фяалиййят эюстярир. П о л и к л и н и к а д а цмуми терапийа, ендокринолоэийа, уролоэийа, кардиолоэийа, невролоэийа, ъярращиййя кабинетляри, эинеколоэийа, педиатрийа, ЛОР, офталмолоэийа, УСМ отаглары вар. Л а б о р а т о р и й а д а автомат-щематоложи, биокимйяви, бактериоложи, вирусоложи анализляр апарылыр. С т а с и о н  а р – бирняфярлик 66 палатадан ибарятдир. М а м а -э и н е к о л о ж и шюбядя доьуш залы, ямялиййат отаьы вя неонатоложи бюлмя фяалиййят эюстярир. Р а д и о л о э и й а шюбясиндя кясикли компцтер томографийа, магнит резонанс томографийа, рягямсал рентэенографийа, ултрасяс мцайиняси, анэиографийа щяйата кечирилир. Е н д о с к о п и к  д и а  г н о с т  и к а шюбясиндя мядя-баьырсаг системи, гара ъийяр вя юд йолларынын мцайиняси вя мцалиъяси апарылыр. Р е а н и м а с и й а шюбяси мяркязляшмиш монитор системиня маликдир.

   Республика Диагностика Мяркязи.

   

  DİAQNOSTİKA MƏRKƏZİ


  ДИАГНОСТИКА МЯРКЯЗИ, Р е с п у б л и к а  Д и а г н о с т и к а  М я р к я з и – юзял тибб мцалиъя-диагностика мцяссисяси. Д.М.-ндя поликлиника, лабораторийа, стасионар, мама-эинеколоэийа, радиолоэийа, ендоскопик диагностика, реанимасийа шюбяляри фяалиййят эюстярир. П о л и к л и н и к а д а цмуми терапийа, ендокринолоэийа, уролоэийа, кардиолоэийа, невролоэийа, ъярращиййя кабинетляри, эинеколоэийа, педиатрийа, ЛОР, офталмолоэийа, УСМ отаглары вар. Л а б о р а т о р и й а д а автомат-щематоложи, биокимйяви, бактериоложи, вирусоложи анализляр апарылыр. С т а с и о н  а р – бирняфярлик 66 палатадан ибарятдир. М а м а -э и н е к о л о ж и шюбядя доьуш залы, ямялиййат отаьы вя неонатоложи бюлмя фяалиййят эюстярир. Р а д и о л о э и й а шюбясиндя кясикли компцтер томографийа, магнит резонанс томографийа, рягямсал рентэенографийа, ултрасяс мцайиняси, анэиографийа щяйата кечирилир. Е н д о с к о п и к  д и а  г н о с т  и к а шюбясиндя мядя-баьырсаг системи, гара ъийяр вя юд йолларынын мцайиняси вя мцалиъяси апарылыр. Р е а н и м а с и й а шюбяси мяркязляшмиш монитор системиня маликдир.

   Республика Диагностика Мяркязи.