Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİAQNOZ PROQRAMI

  DИÁQNOZ PROQRAMI, d и a q n o s t и k  p r o q r a m – компцтердяки насазлыьын йерини вя характерини тяйин едян програм. Д.п. йохлама алтпрограмлары иля бирликдя тест-програмлары (сынаг програмларыны) тяшкил едир. Д.п. йарадыларкян, йохланылан гурьу вя йа машын говшаьында баш веря биляъяк насазлыгларын сийащысы тутулур. Сийащыйа дахил олмуш щяр бир насазлыг цчцн ону ашкар едян програм гурулур. Бу заман ещтимал едилир ки, йохланылан гурьу вя йа машын говшаьында сийащыйа дахил олан насазлыглардан йалныз бири баш вериб, башга щеч бир насазлыг йохдур. Програмын тяртибаты гурьу вя йа машын говшаьында мцяййян эириш сигналларынын верилмясини вя верилмиш насазлыьы ашкар етмяк мягсядиля чыхыш сигналларынын анализини тямин едя билян ямрляр ардыъыллыьынын сечилмясиндян ибарятдир. Щяр щансы бир насазлыьы ашкар етмяк цчцн нязярдя тутулмуш бир програм диэяр насазлыглара да реаксийа верир. Одур ки, тяртиб олунмуш бцтцн програмларын сийащыйа дахил олан насазлыглара реаксийасы анализ едилмялидир. Анализин нятиъяляри диагноз ъяд- вялиняйазылыр.Насазлыгларынашкаредилмяси цчцн тяртиб олунмуш програмлар йыьымы верилмиш гурьу вя йа компцтер говшаьы цчцн Д.п.-ны тяшкил едир. Мемтест, АМЫДиаэ, ПЪ-Ъщеък, WинСтресс, СиСофтwаре Сандра, Ултра-Х, ЫНЪ вя с.ян чох истифадя олунан Д.п.-дыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİAQNOZ PROQRAMI

  DИÁQNOZ PROQRAMI, d и a q n o s t и k  p r o q r a m – компцтердяки насазлыьын йерини вя характерини тяйин едян програм. Д.п. йохлама алтпрограмлары иля бирликдя тест-програмлары (сынаг програмларыны) тяшкил едир. Д.п. йарадыларкян, йохланылан гурьу вя йа машын говшаьында баш веря биляъяк насазлыгларын сийащысы тутулур. Сийащыйа дахил олмуш щяр бир насазлыг цчцн ону ашкар едян програм гурулур. Бу заман ещтимал едилир ки, йохланылан гурьу вя йа машын говшаьында сийащыйа дахил олан насазлыглардан йалныз бири баш вериб, башга щеч бир насазлыг йохдур. Програмын тяртибаты гурьу вя йа машын говшаьында мцяййян эириш сигналларынын верилмясини вя верилмиш насазлыьы ашкар етмяк мягсядиля чыхыш сигналларынын анализини тямин едя билян ямрляр ардыъыллыьынын сечилмясиндян ибарятдир. Щяр щансы бир насазлыьы ашкар етмяк цчцн нязярдя тутулмуш бир програм диэяр насазлыглара да реаксийа верир. Одур ки, тяртиб олунмуш бцтцн програмларын сийащыйа дахил олан насазлыглара реаксийасы анализ едилмялидир. Анализин нятиъяляри диагноз ъяд- вялиняйазылыр.Насазлыгларынашкаредилмяси цчцн тяртиб олунмуш програмлар йыьымы верилмиш гурьу вя йа компцтер говшаьы цчцн Д.п.-ны тяшкил едир. Мемтест, АМЫДиаэ, ПЪ-Ъщеък, WинСтресс, СиСофтwаре Сандра, Ултра-Х, ЫНЪ вя с.ян чох истифадя олунан Д.п.-дыр.

  DİAQNOZ PROQRAMI

  DИÁQNOZ PROQRAMI, d и a q n o s t и k  p r o q r a m – компцтердяки насазлыьын йерини вя характерини тяйин едян програм. Д.п. йохлама алтпрограмлары иля бирликдя тест-програмлары (сынаг програмларыны) тяшкил едир. Д.п. йарадыларкян, йохланылан гурьу вя йа машын говшаьында баш веря биляъяк насазлыгларын сийащысы тутулур. Сийащыйа дахил олмуш щяр бир насазлыг цчцн ону ашкар едян програм гурулур. Бу заман ещтимал едилир ки, йохланылан гурьу вя йа машын говшаьында сийащыйа дахил олан насазлыглардан йалныз бири баш вериб, башга щеч бир насазлыг йохдур. Програмын тяртибаты гурьу вя йа машын говшаьында мцяййян эириш сигналларынын верилмясини вя верилмиш насазлыьы ашкар етмяк мягсядиля чыхыш сигналларынын анализини тямин едя билян ямрляр ардыъыллыьынын сечилмясиндян ибарятдир. Щяр щансы бир насазлыьы ашкар етмяк цчцн нязярдя тутулмуш бир програм диэяр насазлыглара да реаксийа верир. Одур ки, тяртиб олунмуш бцтцн програмларын сийащыйа дахил олан насазлыглара реаксийасы анализ едилмялидир. Анализин нятиъяляри диагноз ъяд- вялиняйазылыр.Насазлыгларынашкаредилмяси цчцн тяртиб олунмуш програмлар йыьымы верилмиш гурьу вя йа компцтер говшаьы цчцн Д.п.-ны тяшкил едир. Мемтест, АМЫДиаэ, ПЪ-Ъщеък, WинСтресс, СиСофтwаре Сандра, Ултра-Х, ЫНЪ вя с.ян чох истифадя олунан Д.п.-дыр.