Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİAQONAL HİDROTURBİN

  DИAQONÁL ЩИДРОTURBİN – dönәn pәrli (kürәkli) reaktiv hidravlik turbin. D.щ.-i başqa turbinlәrdәn fәrqlяндирян xüsusiyyәtlәrdәn biri işlәk çarx pәrlәrinin oxunun onun fırlanma oxuna nәzәrәn iti bucaq (30–60°) altında yerlәşmәsidir. İşlәk çarxın pәrlәr bәrkidilәn yerindә oymağıн diametri oxlu щидро turbinlәrә nisbәtәn böyük olduğundan pәrlәrin sayını artırmaq vә onların ölçülәrini kiçiltmәk mümkünдцr. Bu konstruktiv xüsusiyyәti basqısı 170 m-әdәk olan SES-lәrdә D.щ.-lәrin tәtbiqinә imkan yaradır. 1932 ildә amerikalı mühәndis D.A.Biqs D.щ.-ә patent almışdır. İlk dönәn kürәkli D.щ.1957 ildә Kanadada Adam-Bek hidroakkumulyasiya elektrik stansiyasынda işә salынmışdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİAQONAL HİDROTURBİN

  DИAQONÁL ЩИДРОTURBİN – dönәn pәrli (kürәkli) reaktiv hidravlik turbin. D.щ.-i başqa turbinlәrdәn fәrqlяндирян xüsusiyyәtlәrdәn biri işlәk çarx pәrlәrinin oxunun onun fırlanma oxuna nәzәrәn iti bucaq (30–60°) altında yerlәşmәsidir. İşlәk çarxın pәrlәr bәrkidilәn yerindә oymağıн diametri oxlu щидро turbinlәrә nisbәtәn böyük olduğundan pәrlәrin sayını artırmaq vә onların ölçülәrini kiçiltmәk mümkünдцr. Bu konstruktiv xüsusiyyәti basqısı 170 m-әdәk olan SES-lәrdә D.щ.-lәrin tәtbiqinә imkan yaradır. 1932 ildә amerikalı mühәndis D.A.Biqs D.щ.-ә patent almışdır. İlk dönәn kürәkli D.щ.1957 ildә Kanadada Adam-Bek hidroakkumulyasiya elektrik stansiyasынda işә salынmışdır.

  DİAQONAL HİDROTURBİN

  DИAQONÁL ЩИДРОTURBİN – dönәn pәrli (kürәkli) reaktiv hidravlik turbin. D.щ.-i başqa turbinlәrdәn fәrqlяндирян xüsusiyyәtlәrdәn biri işlәk çarx pәrlәrinin oxunun onun fırlanma oxuna nәzәrәn iti bucaq (30–60°) altında yerlәşmәsidir. İşlәk çarxın pәrlәr bәrkidilәn yerindә oymağıн diametri oxlu щидро turbinlәrә nisbәtәn böyük olduğundan pәrlәrin sayını artırmaq vә onların ölçülәrini kiçiltmәk mümkünдцr. Bu konstruktiv xüsusiyyәti basqısı 170 m-әdәk olan SES-lәrdә D.щ.-lәrin tәtbiqinә imkan yaradır. 1932 ildә amerikalı mühәndis D.A.Biqs D.щ.-ә patent almışdır. İlk dönәn kürәkli D.щ.1957 ildә Kanadada Adam-Bek hidroakkumulyasiya elektrik stansiyasынda işә salынmışdır.